Opłaty pobierane w Urzędzie Stanu Cywilnego

 Przedmiot opłaty

 

Wysokość

opłaty

 Zwolnienia

 

Opłata za wydanie dowodu osobistego

30 zł

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

  1)  ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,

  2)  (1) zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu,

  3)  które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,

  4)  (2) przebywających w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną,

  5)  (3) małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

 Dokonanie czynności urzędowej:

 

 

 

 

 1. Sporządzenie aktu małżeństwa

 84 zł

 

 2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

 

 11 zł

 

 1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu

 

 

 

 

 

 2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

 3. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 50 zł

 

 

 

 4. Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego

 39 zł

 

 

 

 5. Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

 22 zł

 

 

 

 Wydanie zaświadczenia:

 

 

 1. Zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

 

 

 

 1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających za granicą,

 

 1) zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą

 

 38 zł

 

 przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2) odpisy skrócone:

a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość

 

 2) odpis zupełny aktu stanu cywilnego

 

 33 zł

 

 b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy;

zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

 

 

 

 

 

 

 3) odpis skrócony aktu stanu cywilnego

 

 22 zł

 

 

 

 4) zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

 

 24 zł

 

 

 

 5) pozostałe zaświadczenia

 26 zł

 

 2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 17 zł

 

 

 

Poświadczenie własnoręczności podpisu

 9 zł

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząg Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Zalewski

Wprowadzający: Jarosław Zalewski

Data wprowadzenia: 2008-03-05

Data modyfikacji: 2008-03-05

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2008-03-05