UCHWAŁA NR V/35/03

 

RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

 

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Kołaki Kościelne

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. l i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

 

            § l. W Statucie Gminy Kołaki Kościelne stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/30/03 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 lutego 2003 r. skreśla się § 19, § 77 i § 84.

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

 

Ryszard Albin Kołakowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kulesza

Wprowadzający: Adam Kulesza

Data wprowadzenia: 2006-04-21

Data modyfikacji: 2006-04-21

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2006-04-21