UCHWAŁA NR XIX/101/05

RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 30 marca 2004 r.

  w sprawie  zmian w Statucie Gminy Kołaki Kościelne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Kołaki Kościelne stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/30/03 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kołaki Kościelne (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 27, poz. 680, Nr 46, poz. 994, z 2004 r. Nr 159, poz. 2128) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 dodaje się ust. 5 i  6 w brzmieniu:

5.    Przewodniczący Rady przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. od 1400 do 1600 w siedzibie Urzędu Gminy w pok.
nr 24.

 6.    Wnioski, których przedmiotem są sprawy objęte zakresem działania rady gminy przekazuje się Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady może skierować wniosek do zaopiniowania przez komisję rady lub Wójta. Wniosek jest rozpatrywany na najbliższej sesji rady. Zawiadomienie wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku następuje zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.”

2) § 72 otrzymuje brzmienie:

§ 72. 1. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

 2.    Z przebiegu posiedzenia komisji sporządza się protokół.

 3.    Protokół powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia i zawierać w szczególności:

1) datę oraz kolejny numer posiedzenia;

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3) ustalony porządek obrad;

4) przebieg dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;

5) zajęte w poszczególnych sprawach stanowiska i wyrażone opinie;

6) przebieg głosowania nad podejmowanymi rozstrzygnięciami;

7) treść podjętych rozstrzygnięć.

 4.    Do protokołu dołącza się listę obecności członków komisji i osób biorących udział w posiedzeniu komisji.

 5.    Protokół z posiedzenia komisji podpisuje przewodniczący komisji i osoba sporządzająca protokół.”

3) w § 85 dodaje się ust. 3 - 7 w brzmieniu:

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również wstępne badanie skarg, do rozpatrzenia których organem właściwym jest rada gminy.

 4.    Rozpatrując skargę komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Komisja swoje stanowisko wyraża w formie opinii, którą przedkłada Przewodniczącemu Rady.

 5.    Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji rozpatrzenie skargi. Rada gminy po rozpatrzeniu skargi i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, zajmuje stanowisko w formie uchwały.

 6.    Skarżącego zawiadamia się na piśmie o terminie sesji, na której będzie rozpatrywana złożona przez niego skarga.

 7.    Zawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego”.

4) w § 100 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

7.    Protokół sporządza się według zasad określonych w § 72 ust. 3 i 4.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kulesza

Wprowadzający: Adam Kulesza

Data wprowadzenia: 2006-04-21

Data modyfikacji: 2006-04-21

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2006-04-21