Uchwała Nr XXIX/140/06

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Kołaki Kościelne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Kołaki Kościelne stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/30/03 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kołaki Kościelne (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 27, poz. 680, Nr 46, poz. 994, z 2004 r. Nr 159, poz. 2128, z 2005 r. Nr 105, poz. 1258) wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 100 skreśla się ust. 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Zalewski

Wprowadzający: Jarosław Zalewski

Data wprowadzenia: 2006-10-27

Data modyfikacji: 2006-10-27

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2006-10-27