UCHWAŁA NR XVI/82/04

RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 4 października 2004 r.

w sprawie  zmian w Statucie Gminy Kołaki Kościelne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Kołaki Kościelne stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/30/03 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kołaki Kościelne (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 27, poz. 680 i Nr 46, poz. 994) w załączniku Nr 2 skreśla się pkt 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kulesza

Wprowadzający: Adam Kulesza

Data wprowadzenia: 2006-05-12

Data modyfikacji: 2006-05-12

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2006-05-12