Kołaki Kościelne, dnia 22.07.2011r.


AS.271.3.2011


Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaNazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne


Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: “Remoncie świetlicy wiejskiej we wsi Wróble-Arciszewo”. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

  • wymiana pokrycia dachowego,

  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

  • roboty wewnętrzne - remont sali głównej i wydzielenie pomieszczenia kuchennego,

  • wykonanie i remont wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.


Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny oferty i zawiera korzystną cenę. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.


Nazwa i adres wykonawcy:

INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O. Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3go Maja 2A/55, 18-400 Łomża


Wartość zamówienia: cena ofertowa ryczałtowa brutto 97 088,39 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), w tym podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie 18 154,74 zł.


Informacje o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Umowa nr AS.272.3.2011 w sprawie zamówienia publicnzego została zawarta w dniu 22.07.2011r.


W trakcie postępowania nie wniesiono odwołań, nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej, nie dokonywano nowych czynności i nie powtarzano czynności.


 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne


Barabra Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2011-07-22

Data modyfikacji: 2011-07-22

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2011-07-22