Kołaki Kościelne, dnia 24.06.2011r.


AS.271.2.2011


Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołaki Kościelne”, w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 1115 w dniu 16.06.2011 roku, rozstrzygniętego w dniu 24.06.2011r. wybrana została oferta nr 2 złożona przez:


PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Zambrowie,

ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów


Cena wybranej oferty:

a) Cena netto za transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie 350,00 zł.

Cena brutto za transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie 378,00 zł, w tym podatek VAT w wysokości 8 % w kwocie 28,00 zł.

b) Cena netto za demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie 645,00 zł.

Cena brutto za demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie 696,60 zł, w tym podatek VAT w wysokości 8 % w kwocie 51,60 zł.


Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny oferty i zawiera korzystną cenę. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.


Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu wzięli udział następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

PHUP EURO-GAZ SP.J., Zagórsko 31A, 26-052 Sitkówka-Nowiny.

Oferta nr 2:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Zambrowie,
ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

Oferta nr 3:

Zakład Gospodarki Komunalnej “GRONEKO”, Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie.

Oferta nr 4:

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne, Danuta Abramczyk, ul. Arkuszowa 65/43, 01-934 Warszawa.


Kryterium wyboru oferty – cena ofertowa.Streszczenie oceny i porównania ofert:


Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

1.

PHUP EURO-GAZ SP.J.

Zagórsko 31A,

26-052 Sitkówka-Nowiny

97,26

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. Zambrów,

ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów

100

3.

Zakład Gospodarki Komunalnej “GRONEKO”

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski,

Mikorzyn 19,

87-732 Lubanie

94,62

4.

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne
Danuta Abramczyk

ul. Arkuszowa 65/43

01-934 Warszawa

60,53


W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.

Z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 05.07.2011 r. 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

 

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2011-06-24

Data modyfikacji: 2011-06-24

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2011-06-24