1. Karta typu A dla: 
  - wniosków o wydanie decyzji,
  - wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  - wniosków o ustalenie programu dostosowawczego.
 2. Karta typu B dla: 
  - decyzji i postanowień,
  - wskazań lokalizacyjnych.
 3. Karta typu C dla:
  - projektów: polityk, strategii, planów lub programów.
 4. Karta typu D dla:
  - polityk, strategii, planów lub programów.
 5. Karta typu E dla:
  - raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  - raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
  - sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
  - analiz porealizacyjnych,
  - przeglądów ekologicznych,
  - raportów o bezpieczeństwie,
  - dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
  - danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
  - kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
  - informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
  - dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów.
 6. Karta typu F dla: 
  - prognoz oddziaływania na środowisko,
  - dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
  - rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - opracowań ekofizjograficznych,
  - rejestrów substancji niebezpiecznych,
  - wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
  - rejestrów poważnych awarii.
 7. Karta typu G dla:
  - wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.
 8. Karta typu H dla: 
  - zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 9. Karta typu I dla: 
  - innych dokumentów.
 10. Wyszukiwanie kart w wykazie
  -Aktualne dane dostępne są w systemie ocen oddziaływania na środowisko "OOŚ" (w zakładce "Przeglądanie" w pole "Organ przeprowadzający postępowanie" należy wpisać "Kołaki Kościene" i kliknąć przycisk "Wyszukaj").

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Perkowska

Data wytworzenia: 2018-08-30

Wprowadzający: Paweł Bagiński

Data wprowadzenia: 2008-05-27

Modyfikujący: Paweł Bagiński

Data modyfikacji: 2018-08-30

Opublikował: Paweł Bagiński

Data publikacji: 2008-05-27