Kołaki Kościelne, dnia 12.07.2010r.

GP.72241-3/2010

 

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kołaki Kościelne podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do zbycia:

 

Lp.

Numer działki, położenie i powierzchnia nieruchomości, numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

i sposób zagospodarowania nieruchomości

Forma zbycia

Cena sprzedaży

Sposób zapłaty

1.

działka numer 53/4, położona w obrębie wsi Kołaki Kościelne, powierzchnia 0,0237 ha,
KW 13182

Działka jest wolna od zabudowy. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa oznaczona jest w ewidencji gruntów jako droga, lecz użytkowana jest jako plac pomiędzy działkami nr 39/1 i 49 i ma dość korzystne położenie. Kształt działki jest regularny prostokątny.

Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stan zagospodarowania dobry, sąsiedztwo zabudowy usługowo-produkcyjnej. Warunki przyrodnicze dobre.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 39/1 i 49 w celu poprawienia warunków zagospodarowania oraz swobodniejszego korzystania z w/w nieruchomości.

4 010,14 zł

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

2.

działka numer 83, położona w obrębie wsi Głodowo Dąb, powierzchnia 0,1400 ha,
KW 12898

Działka jest wolna od zabudowy i nie ogrodzona. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa oznaczona jest w ewidencji gruntów jako droga, lecz użytkowana jest jako użytek rolny i ma dość korzystne położenie dla spełnianej funkcji. Kształt działki jest regularny, wydłużony prostokąt.

Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona jest w sąsiedztwie obszarów użytkowanych na cele rolne. Grunty rolne położone obok tej działki mają bonitację ŁIV, PsIV, PsVI i RV. Stan agrotechniczny użytków rolnych oraz warunki przyrodnicze są dobre.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 82 i 85/2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania oraz swobodniejszego korzystania z w/w nieruchomości.

2 900,00 zł

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

3.

działka numer 110/3, położona w obrębie wsi Głodowo Dąb, powierzchnia 0,0299 ha,
KW 12898

Działka jest wolna od zabudowy i nie ogrodzona. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa oznaczona jest w ewidencji gruntów jako droga, lecz użytkowana jest jako użytek rolny i ma dość korzystne położenie. Kształt działki jest wydłużony trójkąt.

Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona jest w sąsiedztwie obszarów użytkowanych na cele rolne. Grunty rolne położone obok tej działki mają bonitację RIVb i RV. Stan agrotechniczny użytków rolnych oraz warunki przyrodnicze są dobre.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym nr 85/2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania oraz swobodniejszego korzystania z w/w nieruchomości.

619,00 zł

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

4.

działka numer 110/4, położona w obrębie wsi Głodowo Dąb, powierzchnia 0,0300 ha,
KW 12898

Działka jest wolna od zabudowy i nie ogrodzona. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa oznaczona jest w ewidencji gruntów jako droga, lecz użytkowana jest jako użytek rolny i ma dość korzystne położenie dla spełnianej funkcji. Kształt działki jest wydłużony trójkąt.

Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona jest w sąsiedztwie obszarów użytkowanych na cele rolne. Grunty rolne położone obok tej działki mają bonitację RIVb i RV. Stan agrotechniczny użytków rolnych oraz warunki przyrodnicze są dobre.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym nr 116 w celu poprawienia warunków zagospodarowania oraz swobodniejszego korzystania z w/w nieruchomości.

621,00 zł

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać takie wnioski w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości. Termin składania wniosków kończy się z upływem dnia 25.08.2010r. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w okresie od 12.07.2010r. do dnia 03.08.2010rr.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, pokój nr 15, tel. (086) 270-30-26. Osobą uprawnioną do kontaktu z zainteresowanymi jest Anna Biała.

 

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

 

Barbara Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2010-07-12

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2010-07-12

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2010-07-12