Zapytanie ofertowe

Zamawiający.

Gmina Kołaki Kościelne

Ul. Kościelna 11

18-315 Kołaki Kościelne

Tel.: (86) 270 30 26

Fax: (86) 270 30 26

http://www.kolaki.pl/

 

 

Postanowienia ogólne.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Opis przedmiotu zamówienia.

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST USŁUGA W ZAKRESIE UDZIELENIA KREDYTU  DŁUGOTERMINOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ, ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI:

 

1.      Kwota kredytu 188 000,00 zł (słownie sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

2.      Przeznaczenie środków na finansowanie wydatków na udział gminy Kołaki Kościelne w budowie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

3.      Uruchomienie środków kredytu nastąpi:

1)     Wypłata środków w jednej transzy w kwocie 188.000,00 zł w terminie 1 dnia od daty zawarcia umowy.

2)     Transza kredytu uruchomiona będzie przelewem na rachunek bieżący budżetu gminy.

4.      Spłata kredytu nastąpi w okresie 2 lat od 2012 roku począwszy, w ratach miesięcznych płatnych do końca każdego miesiąca.

5.      Spłata kwoty odsetek od kredytu wykorzystanego – po uruchomieniu kredytu w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 31 października 2011r.

6.      Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od salda kredytu. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, zaś rok 365 dni.

7.      Niedopuszczalna jest kapitalizacja odsetek.

8.      Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. O zmianie wysokości oprocentowania kredytu i dacie wprowadzenia tej zmiany Bank powiadamia Kredytobiorcę pisemnie. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu nie wymaga wypowiedzenia przez Bank umowy kredytu w tej części.

9.      Koszty kredytu stanowią odsetki za okres kredytowania oraz jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu, bez dodatkowych opłat. Odsetki płatne zgodnie z pkt 6 i 7, zaś prowizja jednorazowo po zawarciu umowy.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, przy jednoczesnym braku dodatkowych opłat od kwoty niewykorzystanego kredytu.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

12. W/w zapisy muszą znaleźć się w przyszłej umowie kredytowej, którą sporządzi Wykonawca.

 

Termin wykonania zamówienia.

1)      Uruchomienie kredytu w jednej transzy w kwocie 188.000,00 zł w terminie 1 dnia oddaty zawarcia umowy.

2)      Kredyt zaciąga się na 2 lata.

3)      Spłata kredytu w ciągu 2 lat począwszy od roku 2012, w ratach miesięcznych płatnych do końca każdego miesiąca.

4)      Spłata odsetek od kredytu wykorzystanego – po uruchomieniu kredytu, w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od października 2011r.

 

Kryteria oceny ofert:

1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Należy zastosować zaokrąglenie kwot do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

4. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

l.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

cena

100%

Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych przez Zamawiającego, zgodnie ze stosowanymi kryteriami.

1)      Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku,

2)      Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą,

3)      Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:

np. cena - waga 100 %, maksymalna ilość punktów 100

 

Cena

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

wartość oferty o najniższej cenie

------------------------------------------ x 100 punktów

            Oferta badana

2.          Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3.          Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Helena Chmielewska - Skarbnik Gminy, tel. (86) 270 30 26 wew. 19.

 

Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu do dnia 26 września 2011 r. do godz. 15.00.

 

Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

 

1. wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1

 

2. wypełniony formularz cenowy załącznik nr 2

 

3. zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zmianami) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument stanowić będzie załącznik do oferty.

 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii.

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.

 

 

Wójt

Barbara Wasiulewska

 

 

Załącznik nr 1.

....................................... dn. ................ 2011 r.

 

 

 

OFERTA

 

 

...............................................................

(nazwa Wykonawcy)

 

................................................................

(siedziba Wykonawcy)

 

................................................................

(tel/fax, www, e-mail)

 

................................................................

(Regon, NIP)

 

.................................................................

(bank, nr rachunku)

 

 

 

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 188 000,00 zł na wpłatę udziału gminy Kołaki Kościelne w budowie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

 

 

 

Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

 

z a   c e n ę   :   .................................... zł.

 

słownie zł ............................................................................

 

 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym istotne warunki zamówienia zostały przez nas zaakceptowane.

3. Oświadczamy, że „wzór umowy” załączony do oferty uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia powyższej umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4 Osoby upoważnione do kontaktów

Na osobę upoważnioną do kontaktów wyznaczamy:

 

.......................................................................................

 

 

 

5 Warunki realizacji

Oferujemy następujące warunki

- uruchomienie kredytu w jednej transzy w kwocie 188.000,00 zł w terminie 1 dnia od daty zawarcia umowy,

- kredytu udziela się na okres 2 lat

- spłata kredytu w ciągu 2 lat od roku 2012, w ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

 

6. Osoby upoważnione do podpisania umowy

W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisywania umowy są:

 

.......................................................................................

 

 

 

.......................................................................

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY

 

 

 

 

L.p.

KOSZTY KREDYTU

CENA W ZŁ

1

 

Prowizja za udzielenie kredytu

 

……………….

2

Wysokość odsetek za okres kredytowania wg stawki WIBOR 1M obowiązującej na dzień ogłoszenia o zamówieniu tzn. 15.09.2011r., ……….% w tym marża banku w wysokości …….. %.

 

 

……………….

 

 

RAZEM

 

……………..

 

 

 

 

Słownie …………………………………………………………………………..zł

 

 

 

 

 

 

 

.........................……………………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Zalewski

Wprowadzający: Jarosław Zalewski

Data wprowadzenia: 2011-09-19

Modyfikujący: Jarosław Zalewski

Data modyfikacji: 2016-06-22

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2016-06-22