Kołaki Kościelne, dnia 17 grudnia 2014 r.

RD.271.3.2014

 

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE W OKRESIE 01.01.2015 – 31.12.2015”

w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 10.00 w dniu 15 grudnia 2014 roku, rozstrzygniętego w dniu 17 grudnia 2014 r. wybrana została oferta nr 1 złożona przez:  

 

PGE Obrót Spółka Akcyjna

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

 

cena ofertowa netto: 188 679,08 zł, cena ofertowa brutto: 232 075,27 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemdziesiąt pięć zł 27/100)

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu wzięli udział następujący Wykonawcy:

 

Oferta nr 1:

PGE Obrót Spółka Akcyjna

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

 

Kryterium wyboru oferty -cena ofertowa.

 

 

Streszczenie oferty i porównanie ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto/Liczba punktów

1

PGE Obrót Spółka Akcyjna

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

 

232 075,27 zł / 100 pkt

 

 

 W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty. Z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 22 grudnia 2014 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-12-21

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-12-21

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-12-21