Kołaki Kościelne, dnia 10 grudnia 2014 r.

RD.271.3.2014

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RD.271.3.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE W OKRESIE 01.01.2015 – 31.12.2015

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych( tekst jednolity-Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą” oraz pkt 6, Dział V SIWZ w odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na „KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE W OKRESIE 01.01.2015 – 31.12.2015”

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Dotyczy Działu IV pkt 2 SIWZ

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć Aktualną Koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej( w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) albo umowę zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego(OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na to, aby Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej, w miejsce kopii umowy zawartej z OSD mógł przedstawić stosowne oświadczenie o posiadaniu zawartej z OSD umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w pkt 2, ppkt 1, Dział IV SIWZ, zawarto zapis odnośnie przedłożenia stosownego oświadczenia. W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie stosownego oświadczenia o posiadaniu zawartej z OSD umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii.

2. Dotyczy Działu XIII pkt 4 SIWZ, Załącznika nr 2 do SIWZ oraz Załącznika nr5 do SIWZ

Zamawiający w dziale XIII pkt 4 SIWZ stwierdza, że nie dopuszcza możliwości ponoszenia kosztów związanych z opłatą handlową, podobnie stwierdza w Załączniku nr 5- Postanowienia ogólne -pkt 7. Jednocześnie Zamawiający w przedstawionym wzorze Formularza Cenowego- Załącznik nr 5 do SIWZ, przewiduje opłatę handlową.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności i dokonanie stosownych poprawek w SIWZ.

Jednocześnie w nawiązaniu do powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapisu z Załącznika nr 5 – Rozliczenia-pkt 2, w którym Zamawiający stwierdza, że rozliczenia mają się odbywać zgodnie z aktualną Taryfą dla energii elektrycznej wykonawcy( nadmieniamy, że Taryfa dla energii elektrycznej Wykonawcy przewiduje stawki za energię elektryczną i stawki za opłatę handlową),co jest sprzeczne z zapisem postanowień ogólnych.

Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę  ceny ofertowej wyłącznie w przypadku zmian cen jednostkowych związanych ze zmianą Taryfy OSD. Realizacja zapisu mówiącego o tym, że rozliczenia mają się odbywać z godnie z aktualną Taryfą dla energii elektrycznej Wykonawcy wymusza konieczność zmiany zapisu Działu XIII pkt 5, ppkt 5 do treści:

„zmiana ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego  zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zmiany Taryfy dla energii elektrycznej Wykonawcy”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający uwzględniając występujące składniki Taryfy dla energii elektrycznej Wykonawcy, dopuszcza możliwość ponoszenia kosztów związanych z opłatą handlową, jednocześnie zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ oraz doprecyzowuje zapisy dotyczące dopuszczalności zmian ceny ofertowej.

a) Odpowiedzi na pytania zmieniają treść SIWZ, w następujący sposób:

  • W treści SIWZ Dział XIII pkt 4 jest zapis:

„Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia kosztów związanych z opłatą handlową. „

zastąpić zapisem:

„ Zamawiający  dopuszcza możliwość ponoszenia kosztów związanych z opłatą handlową.”

  • W treści SIWZ Dział VIII pkt 1jest zapis:

„a także opatrzyć dodatkowym zastrzeżeniem „NIE OTWIERAĆ PRZED 12.12.2014r. godz. 10:00”

zastąpić zapisem:

„a także opatrzyć dodatkowym zastrzeżeniem „NIE OTWIERAĆ PRZED 15.12.2014r. godz. 10:00”

  • W treści SIWZ Dział IX pkt 1jest zapis:

„Ofertę należy złożyć do dnia 12.12.2014 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego”

zastąpić zapisem:

„Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2014 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego”

  • W treści SIWZ Dział IX pkt 2 jest zapis:

„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pok. nr 13 (pokój Wójta) w dniu 12.12.2013r. o godz. 10:00 ”

zastąpić zapisem:

„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pok. nr 13 (pokój Wójta) w dniu 15.12.2013r. o godz. 10:00 ”

 

 

b) Odpowiedzi na pytania zmieniają treść załącznika nr 5 do SIWZ, w następujący sposób:

  • w treści załącznika nr 5 do SIWZ pkt 1, ppkt 7, jest zapis:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia kosztów związanych z opłatą handlową”

zastąpić zapisem:

Zamawiający  dopuszcza możliwość ponoszenia kosztów związanych z opłatą handlową”

  • w treści załącznika nr 5 do SIWZ  pkt 3, ppkt 1, jest zapis:

„Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne odpowiadające iloczynowi ilości faktycznego zużycia  energii w danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej za kWh.”

zastąpić zapisem:

„Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne odpowiadające iloczynowi ilości faktycznego zużycia  energii w danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej za kWh podanej w ofercie”

  • w treści załącznika nr 5 do SIWZ  pkt 5, ppkt 2, jest zapis:

„zmiana ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”

zastąpić zapisem:

„zmiana taryfy lub wprowadzenie nowej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”

c) Odpowiedzi na pytania zmieniają treść załącznika nr 2 do SIWZ, w następujący sposób:

Załącznik nr 2 „Formularz cenowy” do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 „Załącznik nr 2 - Formularz cenowy” do niniejszego Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

a) modyfikacja SIWZ zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu, w następujący sposób:

  • w treści ogłoszenia Sekcja IV, rozdział  3, pkt 1, lit. e jest :

„zmiana ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”

 

powinno być:

„zmiana taryfy lub wprowadzenie nowej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”

 

W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 12 ustawy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania i otwarcia ofert, w następujący sposób:

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pok.nr 13 (sekretariat).

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.

 

Wójt Gminy

Sylwester Jaworowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-12-10

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-12-10

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-12-10