Kołaki Kościelne, dnia 26.03.2015 r.

GP.271.2.2015

 

Kołaki Kościelne: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z 372 SZTUK PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

Numer ogłoszenia: 42735 - 2015; data zamieszczenia: 26.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33640 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, , 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 0-862703026 w. 15, faks 0-862703026 w. 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z 372 SZTUK PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze (opróżnianiu zbiornika - osadnika gnilnego z nadmiaru osadu), transporcie i zagospodarowaniu (przekazaniu do stacji zlewnej) uwodnionych i nieustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 20 03 04 (tj. szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości) z 372 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zamontowywanych na terenie gminy Kołaki Kościelne. Na terenie gminy znajdują się następujące rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków: a) PBOŚ 6 RLM - 302 sztuk - model BIO-DUO 0,9 firmy Sotralentz, b) PBOŚ 9 RLM - 68 sztuk - model BIO-DUO 1,4 firmy Sotralentz, c) PBOŚ 12 RLM - 2 sztuk - model BIO-DUO 1,8 firmy Sotralentz. Powyższe oczyszczalnie pracują w technologii hybrydowej - osad czynny wspomagany złożem biologicznym i spełniają wymagania normy PN-EN 12566-3:2005+A1:2009. 2. Po podpisaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, z których będą odbierane osady ściekowe, z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. 3. Czynności określone w pkt. 3.1.1 wykonywane będą co najmniej raz w ciągu roku, z każdej instalacji w terminie określonym przez Zamawiającego i na jego wniosek przesłany w formie pisemnej, telefonicznej, mailowej lub faxem. 4. Zamawiający określił, że we wszystkich obiektach zlokalizowanych na terenie gminy będzie zapotrzebowanie na odbiór, transport i zagospodarowanie około 930,00 m3 osadów w skali roku. W związku z tym, że zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie przewidywanej ilości osadów, to rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości wywiezionego osadu zgodnie z zestawieniem i dokumentem potwierdzającym odbiór i transport osadów ściekowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usługi w zależności od sposobu użytkowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez użytkowników. 5. Z chwilą przekazania osadów, na Wykonawcę przechodzą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach w zakresie zagospodarowania odpadów. Przekazanie odpadu następuje z chwilą załadunku na terenie danej przydomowej oczyszczalni. Od tego momentu Wykonawca staje się posiadaczem odpadu, jednocześnie stając się odpowiedzialnym za transport i zagospodarowanie osadu tj. przekazanie do stacji zlewnej. 6. Odbiór i transport osadów ściekowych (uwodnionych) odbywał się będzie przy użyciu sprzętu własnego Wykonawcy przystosowanego do tego rodzaju ładunku tj. wozem asenizacyjnym przystosowanym do opróżniania osadników gnilnych wchodzących w skład następujących rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków: model BIO-DUO 0,9 firmy Sotralentz, model BIO-DUO 1,4 firmy Sotralentz oraz model BIO-DUO 1,8 firmy Sotralentz. 7. Przy załadunku, transporcie i wyładunku osadów będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg prywatnych i publicznych. 8. Warunki wymagane od wykonawcy: -załadunek, wywóz i zagospodarowanie osadów zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, -załadunek i transport osadów środkiem Wykonawcy spełniającym wymogi przewozu osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, -systematyczny odbiór i wywóz osadów również w okresie zimowym przy temperaturze poniżej 0 stopni C, -zagospodarowanie osadów tj. przekazanie do stacji zlewnej, -solidność i niezawodność wykonywanej usługi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.41.00.00-4.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19,
    18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163680,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 241056,00
  • Oferta z najniższą ceną: 241056,00 / Oferta z najwyższą ceną: 241056,00
  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2015-03-26

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2015-03-26

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2015-03-26