Kołaki Kościelne, dnia 30.09.2015 r.

GM.271.1.3.2015

Kołaki Kościelne: BUDOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
Numer ogłoszenia: 143157 - 2015; data zamieszczenia: 30.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126113 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, , 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 0-862703026 w. 15, faks 0-862703026 w. 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem wyłączenie na potrzeby własne 38 prywatnych budynków mieszkalnych, położonych na terenie gminy Kołaki Kościelne, w ramach realizacji projektu pn. Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne, w tym: a) 24 sztuki instalacji o mocy 2kWp, b) 14 sztuk instalacji o mocy 3kWp. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zamontowanych urządzeń przez cały okres gwarancji oraz dokonania niezbędnych przeglądów gwarancyjnych w okresie 10 lat od dnia odbioru..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 71.30.00.00-1, 71.31.41.00-3, 71.32.00.00-7, 71.32.10.00-4, 71.32.31.00-9, 71.32.60.00-9, 71.33.00.00-0, 71.33.40.00-8, 44.11.21.10-5, 45.00.00.00-0, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.23.10.00-5, 45.26.12.15-4.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OPTIMA Paweł Wyszyński, ul. Zambrowska 18, 16-001 Kleosin, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 578000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 637323,00
  • Oferta z najniższą ceną: 637323,00 / Oferta z najwyższą ceną: 752397,00
  • Waluta: PLN .

Wójt Gminy

Sylwester Jaworowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2015-09-30

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2015-09-30

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2015-09-30