Kołaki Kościelne, dnia 23 września 2015 r.

GM.271.1.3.2015

 

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GM.271.1.3.2015 nr ogłoszenia w BZP: 126113 - 2015; data zamieszczenia: 25.08.2015. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na: „BUDOWIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Kołaki Kościelne informuje, że w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające naBudowie ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne”, w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 1010 w dniu 11 września 2015 roku, rozstrzygniętego w dniu 23 września 2015 r. wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OPTIMA” Paweł Wyszyński, ul. Zambrowska 18,
16-001 Kleosin

 

cena ofertowa brutto 637 323,00 zł słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 00/100 groszy, w tym podatek VAT w kwocie 52 223,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, i na podstawie kryteriów oceny ofert tj.

            a) Cena oferty (brutto) – waga 80%,

b) Okres gwarancji na inwertery – waga 5%,

c) Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne – waga 5%

d) Okres gwarancji na pozostałe roboty, materiały i urządzenia – waga 5%

e) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – waga 3%

f) Moc nominalna ogniwa w STC – waga 2%

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskała największą liczbę punktów. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Liczba uzyskanych punktów – 90 pkt.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

ELTRIX Wielgus Robert, ul. Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn

 

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OPTIMA” Paweł Wyszyński, ul. Zambrowska 18,
16-001 Kleosin

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Wykonawca

 

 

Cena ofertowa brutto

Kryteria oceny ofert

Łączna suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Cena oferty (brutto) – waga 80%,

Okres gwarancji na inwertery – waga 5%,

Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne – waga 5%

Okres gwarancji na pozostałe roboty, materiały i urządzenia – waga 5%

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – waga 3%

Moc nominalna ogniwa w STC – waga 2%

1.

ELTRIX Wielgus Robert, ul. Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn

 

 

 

752 397,00 zł

-

-

-

-

-

-

Nie podlega ocenie (oferta Wykonawcy odrzucona)

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OPTIMA” Paweł Wyszyński, ul. Zambrowska 18, 16-001 Kleosin

 

 

 

 

637 323,00

80,00

1,00

3,00

1,00

3,00

2,00

90,00

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 

  1. Odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez ELTRIX Wielgus Robert, ul. Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił niezbędne wymogi jakim muszą odpowiadać oferowane kompletne instalacje fotowoltaiczne oraz określił jakie dokumenty należy dostarczyć w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

            Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz w załączniku nr 10 do SIWZ określił minimalne wymagania, jakie powinny posiadać inwertery dla instalacji o mocy 2 kW i instalacji o mocy 3 kW. Jednym z wymogów była sprawność maksymalna nie mniejsza niż 97 %. Wykonawca w ofercie przedłożył wypełniony załącznik nr 10 do SIWZ, w którym w pkt. 1 tabeli pn. „Parametry techniczne inwerterów 2kW” zaoferował inwerter UNO-2.0-TL-OUTD dla instalacji o mocy 2 kW. Dla oferowanego inwertera typu UNO-2.0-TL-OUTD nie dołączone zostały karty katalogowe lub DTR i certyfikaty, wystawione przez zewnętrzne laboratoria akredytowane na terenie Unii Europejskiej, potwierdzające parametry techniczne oferowanych inwerterów, natomiast zostały załączone karty katalogowe dla inwertera UNO-2.0-I-OUTD dla instalacji o mocy 2 kW. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 14 września 2015 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca w dniu 17 września 2015 roku przedłożył uzupełnienie. W ramach uzupełnienia przedłożył wypełniony załącznik nr 10 do SIWZ, gdzie w pkt. 1 tabeli pn. „Parametry techniczne inwerterów 2kW”, zamienił wcześniej oferowany inwerter na inwerter UNO-2.0-I-OUTD dla instalacji o mocy 2 kW, dla którego wcześniej do oferty załączył kartę katalogową. Oferowany inwerter nie spełnia jednak wymogu sprawności maksymalnej nie mniejszej niż 97 %, gdyż jak wynika z zapisów karty katalogowej posiada sprawność maksymalną o wielkości 96,3 %. Z zapisów przedłożonej oferty wynika, iż Wykonawca oferuje urządzenia o parametrach gorszych, czyli nie spełniające minimalnych wymagań Zamawiającego.  

            W pkt 7.4 lit. d SIWZ Zamawiający określił, iż żąda od wykonawców przedłożenia certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego autoryzację instalatora od producenta na montaż oraz serwis ogniw fotowoltaicznych na terenie Polski. Dołączone do oferty Certyfikaty dla Pana Bartłomieja Susika nie zostały wystawione przez producenta oferowanych ogniw fotowoltaicznych tj. Q-CELLS, a przez firmy zewnętrzne tj. Solar Bruk-Bet Sp z o.o., która jak wynika ze strony internetowej firmy jest producentem paneli fotowoltaicznych, oraz Grodno – Hurtownie Elektryczne i Oświetleniowe, która jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych w Polsce. W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 14.09.2015 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty m.in. w powyższym zakresie tj. do dostarczenia certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego autoryzację instalatora od producenta na montaż oraz serwis ogniw fotowoltaicznych na terenie Polski zgodnie z zapisami pkt 7.4 lit. d SIWZ. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca w dniu 17.09.2015 roku dostarczył uzupełnienie oferty. W swoich uzupełnieniach nie odniósł się jednak do powyższych wymagań. Wykonawca nie dołożył wszelkiej staranności, aby udowodnić iż takowy dokument posiada, dodatkowo przedkładając dokumenty dla anonimowej dla Zamawiającego osoby jaką jest Pan Bartłomiej Susik. Jednakże w drodze uzupełnienia Wykonawca przedłożył wypełniony na nowo załącznik nr 9 dotyczący parametrów technicznych paneli fotowoltaicznych. Wykonawca przedkładając niniejszy dokument zamienił oferowane pierwotnie panele fotowoltaiczne Q-CELLS Q.PRO-G4 na panele fotowoltaiczne Bruk-Bet BEP 255 Wp. Dla nowych paneli fotowoltaicznych załączył karty katalogowe. Załączone karty katalogowe nie zawierały jednak pełnych informacji niezbędnych dla Zamawiającego do dokonania oceny czy oferowany produkt spełnia wymagania określone w SIWZ. Karty katalogowe nie zawierały informacji odnośnie mocy nominalnej ogniwa NOCT oraz informacji czy oferowany produkt posiada zgodność z normą IEC/EN 61730. Pomimo wskazanych braków Wykonawca przedkładając na wezwanie Zamawiającego dokumenty będące uzupełnieniem złożonej oferty dokonał istotnej zmiany treści oferty co jest działaniem niedopuszczalnym w myśl art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający nie otrzymał więc certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego autoryzację instalatora od producenta na montaż oraz serwis ogniw fotowoltaicznych na terenie Polski, a dodatkowo dokonując uzupełnienia oferty Wykonawca dokonał istotnej zmiany treści oferty.  

            Zamawiający w pkt 6.2.1 SIWZ określił, że Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował roboty polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 70 kWp. Na potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żądał zgodnie z zapisami pkt 7.1 lit. b SIWZ załączenia do oferty wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub zgodnie z zapisami pkt 7.1.1 lit. a SIWZ w przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów, oświadczenia wykonawcy zawierającego informację na temat charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia i zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca do oferty załączył wykaz robót, w którym w kolumnie dotyczącej rodzaju robót wykazał wykonanie budowy instalacji fotowoltaicznej, a jako dowód załączył poświadczenie wystawione dla firmy Projket-Solartechnik Polska Sp. z o.o., ul. Południowa 11a, 97-216 Czerniewice nie wskazując kim jest dany podmiot, jaki charakter stosunków łączy go z Wykonawcą, a także nie załączył zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów m.in. w powyższym zakresie pismem z dnia 14.09.2015 r. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zmienił wykaz robót wpisując w rubryce dotyczącej rodzaju robót zamiast „budowa instalacji fotowoltaicznej” – „zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nie mniejszej niż 70 kWp”, załączył także oświadczenia o charakterze stosunków jaki będzie go łączył z podmiotem trzecim oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przedłożonym oświadczeniu brak jest jednak zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia zgodnego z zapisami zobowiązania podmiotu trzeciego. Dodatkowo załączone do oferty poświadczenie, będące dowodem określającym, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującym, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone nie potwierdza pełnego zakresu robót jakiego wymagał Zamawiający, tj. zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 70kWp, a jedynie określa, iż w ramach projektu została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 150 kW, co potwierdza jedynie wykonanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 70kWp. Twierdzenie Zamawiającego potwierdza także fakt, iż w pierwotnej wersji wykazu załączonej do oferty Wykonawca w rubryce zakres robót wykazał wyłącznie budowę instalacji fotowoltaicznej. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdza, iż Wykonawca nie spełnia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w pełnym zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.  

            W związku z powyższym, mając na względzie fakt, iż oferowane urządzenia nie spełniają  minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, brak jest certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego autoryzację instalatora od producenta na montaż oraz serwis ogniw fotowoltaicznych na terenie Polski, Wykonawca dokonał istotnej zmiany treści oferty, a dodatkowo Wykonawca nie spełnia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w pełnym zakresie szczegółowo opisanym przez Zamawiającego w SIWZ uprawnia Zamawiającego do stwierdzenia niezgodności treści przedłożonej oferty z zapisami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

              Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 29 września 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2015-09-23

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2015-09-23

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2015-09-23