Kołaki Kościelne, dnia 16 lutego 2015 roku

GP.271.2.2015

 

Kołaki Kościelne: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z 372 SZTUK PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

Numer ogłoszenia: 33640 - 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaki Kościelne, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 862703026, faks 862703026.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolaki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z 372 SZTUK PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze (opróżnianiu zbiornika - osadnika gnilnego z nadmiaru osadu), transporcie i zagospodarowaniu (przekazaniu do stacji zlewnej) uwodnionych i nieustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 20 03 04 (tj. szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości) z 372 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zamontowywanych na terenie gminy Kołaki Kościelne. Na terenie gminy znajdują się następujące rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków: a) PBOŚ 6 RLM - 302 sztuk - model BIO-DUO 0,9 firmy Sotralentz, b) PBOŚ 9 RLM - 68 sztuk - model BIO-DUO 1,4 firmy Sotralentz, c) PBOŚ 12 RLM - 2 sztuk - model BIO-DUO 1,8 firmy Sotralentz. Powyższe oczyszczalnie pracują w technologii hybrydowej - osad czynny wspomagany złożem biologicznym i spełniają wymagania normy PN-EN 12566-3:2005+A1:2009. 2. Po podpisaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, z których będą odbierane osady ściekowe, z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. 3. Czynności określone w pkt. 3.1.1 wykonywane będą co najmniej raz w ciągu roku, z każdej instalacji w terminie określonym przez Zamawiającego i na jego wniosek przesłany w formie pisemnej, telefonicznej, mailowej lub faxem. 4. Zamawiający określił, że we wszystkich obiektach zlokalizowanych na terenie gminy będzie zapotrzebowanie na odbiór, transport i zagospodarowanie około 930,00 m3 osadów w skali roku. W związku z tym, że zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie przewidywanej ilości osadów, to rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości wywiezionego osadu zgodnie z zestawieniem i dokumentem potwierdzającym odbiór i transport osadów ściekowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usługi w zależności od sposobu użytkowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez użytkowników. 5. Z chwilą przekazania osadów, na Wykonawcę przechodzą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach w zakresie zagospodarowania odpadów. Przekazanie odpadu następuje z chwilą załadunku na terenie danej przydomowej oczyszczalni. Od tego momentu Wykonawca staje się posiadaczem odpadu, jednocześnie stając się odpowiedzialnym za transport i zagospodarowanie osadu tj. przekazanie do stacji zlewnej. 6. Odbiór i transport osadów ściekowych (uwodnionych) odbywał się będzie przy użyciu sprzętu własnego Wykonawcy przystosowanego do tego rodzaju ładunku tj. wozem asenizacyjnym przystosowanym do opróżniania osadników gnilnych wchodzących w skład następujących rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków: model BIO-DUO 0,9 firmy Sotralentz, model BIO-DUO 1,4 firmy Sotralentz oraz model BIO-DUO 1,8 firmy Sotralentz. 7. Przy załadunku, transporcie i wyładunku osadów będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg prywatnych i publicznych. 8. Warunki wymagane od wykonawcy: -załadunek, wywóz i zagospodarowanie osadów zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, -załadunek i transport osadów środkiem Wykonawcy spełniającym wymogi przewozu osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, -systematyczny odbiór i wywóz osadów również w okresie zimowym przy temperaturze poniżej 0 stopni C, -zagospodarowanie osadów tj. przekazanie do stacji zlewnej, -solidność i niezawodność wykonywanej usługi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.41.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień wówczas, gdy wykaże się on posiadaniem aktualnego zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych tj. osadów ściekowych o kodzie odpadu 20 03 04 (tj. szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości) wydane przez właściwy organ zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowej usługi wówczas, gdy wykaże się on doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie usługami odbioru osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości łącznej odebranych osadów ściekowych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej - 500 m3 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzonych, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia. Zamawiający będzie uważał za spełniony warunek dotyczący potencjału technicznego jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, iż: a) dysponuje specjalistycznym sprzętem (taborem asenizacyjnym) tj. co najmniej 2 wozami asenizacyjnymi przystosowanymi do opróżniania osadników gnilnych wchodzących w skład następujących rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków: model BIO-DUO 0,9 firmy Sotralentz, model BIO-DUO 1,4 firmy Sotralentz oraz model BIO-DUO 1,8 firmy Sotralentz. b) Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać szczegółowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617), a dodatkowo:pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego osady od właścicieli nieruchomości; pojazdy były wyposażone w system: monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku osadów umożliwiający weryfikację tych danych; pojazdy powinny posiadać urządzenie umożliwiające odbiór osadów z miejsc trudnodostępnych tj. oczyszczalni położonych w odległości około 50 m od miejsca, do którego może dojechać wóz asenizacyjny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli Wykonawca będzie dysponował opłaconą polisą (wraz z dowodem jej opłacenia jeżeli nie wynika to z jej treści), a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ), b) dokument potwierdzający posiadanie stacji zlewnej przyjmującej nieczystości ciekłe lub umowa ze stacją zlewną na przyjmowanie nieczystości ciekłych, c) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), d) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 90
 • 2. Termin rozpoczęcia wykonania zlecenia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określają następujące warunki zmiany: a) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez konieczności aneksowania umowy, b) zmiana personelu wykonawcy lub zamawiającego, c) zmiana podwykonawcy za pomocą którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym, niż dotychczasowy podwykonawca. 3. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, b) zmianie osób reprezentujących, c) ogłoszeniu upadłości d) ogłoszeniu likwidacji, e) zawieszenia działalności, f) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolaki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Kołaki Kościelne,
ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

Wójt Gminy

Sylwester Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2015-02-16

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2015-02-16

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2015-02-16