Kołaki Kościelne, dnia 25.08.2015 r.

GM.271.1.3.2015

Kołaki Kościelne: BUDOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

Numer ogłoszenia: 126113 - 2015; data zamieszczenia: 25.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaki Kościelne, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 862703026 , faks 862703026.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolaki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem wyłączenie na potrzeby własne 38 prywatnych budynków mieszkalnych, położonych na terenie gminy Kołaki Kościelne, w ramach realizacji projektu pn. Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne, w tym: a) 24 sztuki instalacji o mocy 2kWp, b) 14 sztuk instalacji o mocy 3kWp. 2) Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miejscowościach Gminy Kołaki Kościelne. Szczegółowy wykaz działek w poszczególnych miejscowościach, na których nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany nieruchomości, na których będą montowane instalacje fotowoltaiczne z uwagi na: rezygnację mieszkańców z przyczyn losowych bądź braku możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznych. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji oraz przeszkolenia użytkowników instalacji fotowoltaicznych. 4) Wymagane terminy gwarancji jakości: a) Gwarancja na panele fotowoltaiczne - minimum 10 lat ot daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, b) Gwarancja na inwerter - minimum 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, c) Gwarancja na pozostałe roboty, materiały i urządzenia - minimum 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż wskazany powyżej, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. 5) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej, przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych i nazw producentów, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zamontowanych urządzeń przez cały okres gwarancji oraz dokonania niezbędnych przeglądów gwarancyjnych w okresie 10 lat od dnia odbioru. Koszty dotyczące serwisu i ewentualnej wymiany części należy zawrzeć w cenie oferty. 7) Przeglądy gwarancyjne, o których mowa w pkt. 6, będą wykonywane z częstotliwością zgodną z wymaganiami technicznymi producenta dla zaoferowanego typu urządzeń zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem przeglądów. 8)Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii lub usterki. Szczegółowy opis określonego powyżej przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowiący załącznik do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie poszczególnych mieszkańców gminy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 71.30.00.00-1, 71.31.41.00-3, 71.32.00.00-7, 71.32.10.00-4, 71.32.31.00-9, 71.32.60.00-9, 71.33.00.00-0, 71.33.40.00-8, 44.11.21.10-5, 45.00.00.00-0, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.23.10.00-5, 45.26.12.15-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1). Wysokość wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych. 2). Formy wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3). Sposób i miejsce składania wadium. 1. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 52 8775 0009 0050 0500 0228 0002 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: GM.271.1.3.2015 Ogniwa fotowoltaiczne. 2. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium można dołączyć do oferty. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w formie oryginału złożyć wraz z ofertą (w jednej kopercie). Nie należy trwale dołączać (spinać) oryginału dokumentu wadialnego do oferty - w takim przypadku do oferty można załączyć także potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a) jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b) bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium winno zabezpieczać ofertę przez cały termin związania ofertą. 4). Termin wniesienia wadium. 1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 9 września 2015 r. do godz. 10:00. 2. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 3. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art.24 ust.2. pkt.2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art.24 ust.4. zostanie uznana za odrzuconą. 5). Zwrot/zatrzymanie wadium. 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 2, 2. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt.6.3 oraz w pkt.7 specyfikacji, chyba że wykonawca udowodni, że nieuzupełnienie wynika z przyczyn nieleżących po jego stronie. 3. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, oferta wykonawcy, któremu zwrócono wadium, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie on wezwany do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego pod rygorem wykluczenia go z postępowania z mocy art. 24 ust.2. pkt.2. 4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował roboty polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 70kWp. Do wykazu usług należy dołączyć dowody potwierdzające, iż usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Aby potwierdzić warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca winien wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobą/osobami posiadającą/posiadającymi określone poniżej uprawnienia: a) Kierownik robót branży elektrycznej - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, potwierdzone zaświadczeniem o wpisie, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określnym w nim terminem ważności - minimum 1 osoba, b) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, potwierdzone zaświadczeniem o wpisie, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określnym w nim terminem ważności - minimum 1 osoba, c) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, potwierdzone zaświadczeniem o wpisie, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określnym w nim terminem ważności - minimum 1 osoba, d) Projektant branży elektrycznej - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, potwierdzone zaświadczeniem o wpisie, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określnym w nim terminem ważności - minimum 1 osoba. UWAGA: Dopuszcza się posiadanie przez w/w osoby odpowiednich uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn zm.). UWAGA: Osoba do projektowania oraz osoba do kierowania robotami w poszczególnych specjalnościach, może być to jedna osoba, która jednocześnie posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach.

 

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy) złotych. Jeśli wartości podane w dokumentach będą w walutach innych niż PLN, Wykonawca winien dokonać przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia dokumentu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

a) Parametry techniczne paneli fotowoltaicznych (załącznik nr 9 do SIWZ), b) Parametry techniczne inwerterów (załącznik nr 10 do SIWZ), c) Karty katalogowe lub DTR i certyfikaty, wystawione przez zewnętrzne laboratoria akredytowane na terenie Unii Europejskiej, potwierdzające parametry techniczne oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterów. d) Certyfikat lub inny dokument potwierdzający autoryzację instalatora od producenta na montaż oraz serwis ogniw fotowoltaicznych na terenie Polski, e) Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego instalatora odnawianych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznych.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał podmiotów trzecich, przedkłada dodatkowo następujące dokumenty: a) przy korzystaniu z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów: - oświadczenie wykonawcy zawierające informacje na temat charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. b) przy korzystaniu z osób zdolnych do wykonania zamówienia: - zobowiązanie osoby lub podmiotu trzeciego, który taką osobę udostępni do uczestniczenia w realizacji zamówienia w powierzonym zakresie wraz z oświadczeniem potwierdzającym posiadanie wymaganych uprawnień oraz doświadczenia. c) przy korzystaniu ze zdolności finansowych innych podmiotów: - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania: a) wypełniony formularz ofertowy, b) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 80
 • 2. Okres gwarancji na inwertery - 5
 • 3. Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne - 5
 • 4. Okres gwarancji na pozostałe roboty, materiały i urządzenia - 5
 • 5. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego - 3
 • 6. Moc nominalna ogniwa w STC - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie oraz określa jej warunki w § 21 wzoru umowy (integralna część SIWZ), o brzemieniu: 1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie do umowy zmian za zgodą zamawiającego. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane: 1) przez zamawiającego, 2) przez wykonawcę. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust.1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 PZP, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą zostać wprowadzone w następujących przypadkach: a) Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, podyktowane zapewnieniem prawidłowego wykonania robót budowlanych, zastosowaniem innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności bardziej optymalnych lub nowoczesnych oraz w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony, b) Zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał, jak również i nie wskazał w ofercie, iż realizację zamówienia powierzy podwykonawcom. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, c) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie kolizji, d) Zmiany stawki podatku VAT, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. W takim przypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto umowy, e) Obniżenia ceny w stosunku do ceny ofertowej przez Wykonawcę. f) Zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). g) Działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności. h) Zmian zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia. i) Zmian zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia. j) Omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych. k) Mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami. l) Zmian sposobu płatności wynagrodzenia. m) Zmiany w zakresie terminu realizacji w przypadku niemożności prowadzenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny. Za takie przyczyny uważać będzie się w szczególności: warunki atmosferyczne, siła wyższa, awarie, katastrofy, akty wandalizmu, zmiany dokumentacji, dokonywanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli opóźnienie to jest spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy. n) Zmiany w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jest możliwa tylko wówczas, gdy konieczność wykonania prac zamiennych wynika z niemożności wykonania prac przewidzianych w dokumentacji. 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 6. Uzasadnienie zmiany, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 może dotyczyć: 1) obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) podniesienia wydajności urządzeń, 4) podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkód spowodowanych przez zamawiającego lub dających się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego do innych czynności w miejscu realizacji zamówienia, 7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach. 8) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy bądź wysokość wynagrodzenia wykonawcy. 7. Jednakże wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków wykonawcy. 8. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy. 9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolaki.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych, 18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 
 
 
 
 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Sylwester Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2015-08-25

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2015-08-25

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2015-08-25