Kołaki Kościelne, dnia 6 lutego 2015 r.

GP.271.1.2015

UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GP.271.1.2015 nr ogłoszenia: 10677-2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi polegające na: „ODBIORZE, TRANSPORCIE I ZAGOSPODAROWANIU (ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE) OSADÓW ŚCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z 372 SZTUK PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

            Gmina Kołaki Kościelne działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi polegające na: „ODBIORZE, TRANSPORCIE I ZAGOSPODAROWANIU (ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE) OSADÓW ŚCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z 372 SZTUK PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE”   prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 w/w ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 163 680 zł (38 741,75 Euro).

Zamawiający w chwili obecnej nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na w/w podstawie prawnej.

 

Wójt Gminy

Sylwester Jaworowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2015-02-06

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2015-02-06

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2015-02-06