Kołaki Kościelne, dnia 4 września 2015 r.

GM.271.1.3.2015

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GM.271.1.3.2015 nr ogłoszenia 126113 – 2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz rozdz. 8 pkt. 8.1, 8.2 i 8.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” z dnia 25 sierpnia 2015 r. w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia treść SIWZ sporządzonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na „Budowie ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne” udzielając następujących odpowiedzi:

 

Pytanie 1: „Proszę o jednoznaczne wskazanie parametrów inwerterów, ponieważ w programie funkcjonalno - użytkowym, punkt 1.5.3 Instalacja fotowoltaiczna podano informację o inwerterach 1-fazowych, natomiast w Specyfikacji inwerterów jest mowa o 3-fazowych inwerterach?”

 

Odpowiedź: Należy zastosować inwertery jednofazowe o mocy 2 kW i 3 kW.

 

Pytanie 2: „To samo dotyczy okresów gwarancji:

W załączniku nr 10 do SIWZ (tabela) podano minimalny okres gwarancji 10 lat, natomiast w programie funkcjonalno - użytkowym Specyfikacja inwerterów podano 5-letni minimalny okres gwarancji?”

Odpowiedź: Wymagane terminy gwarancji jakości określono w SIWZ i wynoszą one odpowiednio:

a) Gwarancja na panele fotowoltaiczne  - minimum 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,

b) Gwarancja na inwerter – minimum 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,

c) Gwarancja na pozostałe roboty, materiały i urządzenia – minimum 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 3: „Czy zamawiający może podać przykładowego producenta paneli fotowoltaicznych spełniającego wymóg maksymalnego rocznego spadku mocy znamionowej od 2 do 25 roku, nie wyższy niż 0,35 %. Ponieważ nie możemy znaleźć modułów spełniających powyższy wymóg.”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie może podać przykładowego producenta paneli fotowoltaicznych.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych, które spełniają wymóg zachowania gwarancji mocy znamionowej po 25 latach – nie mniej niż 80%.

Pytanie 4: „Proszę o wyjaśnienia dotyczące inwerterów, gdyż zgodnie ze SIWZ i PFU instalacje są 2 i 3 kW, natomiast specyfikacja inwerterów z PFU opisuje tylko inwertery 5kW trójfazowe, które nie są przedmiotem zamówienia.

Zatem

- Czy zamawiający dopuści aby inwertery posiadały sprawność >96,0%,

- Czy zamawiający dopuszcza aby parametr „pobór energii na własne potrzeby” wyniósł < 4W,

- Prosimy również o korektę zapisów w Załączniku 10.”

            Odpowiedź: Należy zastosować inwertery jednofazowe o mocy 2 kW i 3 kW.

Wymagana jest sprawność maksymalna inwerterów 2 kW i 3 kW nie mniejsza niż 97%.

Wymagany jest pobór mocy inwerterów na potrzeby własne nie większy niż 1 W.

           

Pytanie 5: „Moduły fotowoltaiczne:

- Proszę o sprecyzowanie w jakiej technologii mają być panele PV, polikrystaliczne czy monokrystaliczne?

- Proszę o informację z czego wynika zapis o wyborze technologii wykonania paneli szkło-szkło, gdyż takie panele nie posiadają ramek i są wykorzystywane do instalacji fasadowych a nie dachowych, ponadto z uwagi na podwójne szkło są znaczeni cięższe i nie spełniają wymogu max ciężaru 21,5kg!

- Prosimy również o korektę zapisów w Załączniku 9.”

Odpowiedź: Należy zastosować panele polikrystaliczne lub monokrystaliczne o ciężarze nie wyższym niż 21,5 kg.

Nie jest wymagana technologia wykonania paneli szkło-szkło.

 

Pytanie 6: „Wnioskuję o dopuszczenie zastosowania falowników 1-fazowych dla planowanych do montażu inwerterów o mocy 2 kW i 3 kW.

Prośbę swą motywuję faktem, iż na rynku nie występują falowniki 3-fazowe dla inwertera o mocy do 3 kW opisane przez Zamawiającego w Specyfikacji inwerterów w PFU. Falowniki 3-fazowe występują dopiero przy instalacjach fotowoltaicznych o mocy do 4 kW.”

            Odpowiedź: Należy zastosować inwertery jednofazowe o mocy 2 kW i 3kW.

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania zmieniają treść SIWZ w następujący sposób:

 • W treści SIWZ pkt. 9.4.1 jest zapis:

„Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 9 września 2015 r. do godz. 1000.”

Zastąpiono zapisem:

„Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 11 września 2015 r. do godz. 1000.”

 

 • W treści SIWZ pkt 11.4 jest zapis:

„W interesie wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

            ____________________________________________________________________
 

Gmina Kołaki Kościelne
18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna11

OFERTA W PRZETARGU NA:
Budowa ogniw fotowoltaicznych

Nr sprawy GM.271.1.3.2015
nie otwierać przed dniem: 09.09.2015 r., do godz. 1010

____________________________________________________________________”

 

Zastąpiono zapisem:

„W interesie wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

            _____________________________________________________________________
 

Gmina Kołaki Kościelne
18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna11

OFERTA W PRZETARGU NA:
Budowa ogniw fotowoltaicznych

Nr sprawy GM.271.1.3.2015
nie otwierać przed dniem: 11.09.2015 r., do godz. 1010

____________________________________________________________________”

 

 • W treści SIWZ pkt 12.1 jest zapis:

„Oferty należy składać do dnia 9 września 2015 r. do godz. 1000  w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.”

 

Zastąpiono zapisem:

„Oferty należy składać do dnia 11 września 2015 r. do godz. 1000  w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.”

 

 • W treści SIWZ pkt 12.2 jest zapis:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 września 2015 r.  o godz. 1010 w siedzibie zamawiającego: 

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.”

 

Zastąpiono zapisem:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 września 2015 r.  o godz. 1010 w siedzibie zamawiającego: 

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.”

 

Odpowiedzi na pytania zmieniają treść Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ w następujący sposób:

 

 • W treści PFU pkt 1.5.3 Instalacja fotowoltaiczna jest zapis:

 

Specyfikacja modułów PV:

 • moc nominalna ogniwa w STC: Pmax = 250 Wp;
 • napięcie MPP w STC: UMPP = 30,5 V;
 • natężenie MPP w STC: IMPP = 8,27 A;
 • moc nominalna ogniwa w NOCT, nie mniejsza niż: Pmax = 184,9 Wp;
 • moduły wykonane z ogniw klasy A - współczynnik wypełnienia FF nie mniejszy niż 76;
 • moc znamionowa od drugiego roku eksploatacji przez okres co najmniej 25-u lat będzie spadać o nie więcej niż 0,35% mocy znamionowej;
 • wymiary modułu, nie większe niż: 1680 x 1010 x 35 mm;
 • ciężar, nie większy niż: 21,5 kg;
 • wykonanie modułu w technologii szkło-szkło;
 • Stopnień ochrony, nie gorszy niż: IP65;
 • Certyfikaty potwierdzające zgodność z: IEC/EN 61215, IEC/EN 61730,
 • IEC/EN 61701.

 

Specyfikacja inwerterów:

•   Urządzenia dedykowana do instalacji fotowoltaicznych, beztransformatorowe;

•   Liczba faz zasilających / podłączonych: 3 / 3;

•   Minimalne napięcie wejściowe: 150 V;

•   Maksymalne napięcie wejściowe: 1000 V;

•   Zakres napięcia MPP: 245 - 800 V dla inwertera  5 kW;

•   Sprawność maksymalna, nie mniejsza niż 98%;

•   Pobór mocy na potrzeby własne, nie więcej niż: 1 W;

•   Ekran: graficzny;

•   Stopień ochrony, nie gorszy niż: IP 65;

•   Gwarancja minimum 5 lat.”

 

Zastąpiono zapisem:

Specyfikacja modułów PV:

•   moc nominalna ogniwa w STC, nie mniejsza niż: Pmax = 250 Wp;

•   moc nominalna ogniwa w NOCT, nie mniejsza niż: Pmax = 184,9 Wp;

•   moduły wykonane z ogniw klasy A - współczynnik wypełnienia FF nie mniejszy niż 76;

•   gwarancja mocy znamionowej po 25 latach – nie mniej niż 80%;

•   wymiary modułu, nie większe niż: 1700 x 1150 x 50 mm;

•   ciężar, nie większy niż: 21,5 kg;

•   typ ogniwa: polikrystaliczne lub monokrystaliczne;

•   sprawność modułu – minimum 15%;

•   Stopnień ochrony, nie gorszy niż: IP65;

•   Certyfikaty potwierdzające zgodność z: IEC/EN 61215, IEC/EN 61730,

•   Gwarancja minimum 10 lat.

 

Specyfikacja inwerterów:

•   Inwerter jednofazowy

•   Urządzenia dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, beztransformatorowe;

•   Sprawność maksymalna, nie mniejsza niż 97%;

•   Pobór mocy na potrzeby własne, nie więcej niż: 1 W;

•   Ekran: graficzny;

•   Stopień ochrony, nie gorszy niż: IP 65;

•   Chłodzenie: naturalne – konwekcyjne;

•   Gwarancja minimum 10 lat.”

 

 • W treści PFU pkt. 2.3 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej jest zapis:

„Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej instalacji paneli PV:

-           Projekt instalacji paneli PV polikrystalicznych, płaskich o powierzchni nie mniejszej niż w wymienionych budynkach.

-           Kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną prace układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni dachu;

-           Projekt instalacji odgromowej zabezpieczającej panele PV;

-           Projekt instalacji przepięciowej - dwustopniowy dla paneli PV.”

 

Zastąpiono zapisem:

„Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej instalacji paneli PV:

-           Projekt instalacji paneli PV polikrystalicznych lub monokrystalicznych, płaskich o powierzchni nie mniejszej niż w wymienionych budynkach.

-           Kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną prace układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni dachu;

-           Projekt instalacji odgromowej zabezpieczającej panele PV;

-           Projekt instalacji przepięciowej - dwustopniowy dla paneli PV.”

 

 • Odpowiedzi na pytania zmieniają treść Załączników nr 9 i 10 zgodnie z treścią załączników do niniejszych wyjaśnień.

 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust.1 ustawy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowił przedłużyć termin składania i otwarcia ofert, w następujący sposób:

 • Oferty należy składać do dnia 11 września 2015 r. do godz. 1000  w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 września 2015 r. o godz. 1010 w siedzibie zamawiającego: 

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.

 

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 9 – parametry paneli.
 2. Załącznik nr 10 – parametry inwerterów.

 

Wójt Gminy

Sylwester Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2015-09-04

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2015-09-04

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2015-09-04