Kołaki Kościelne, dnia 30 stycznia 2015 r.

GP.271.1.2015

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GP.271.1.2015 nr ogłoszenia: 10677-2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi polegające na: „ODBIORZE, TRANSPORCIE I ZAGOSPODAROWANIU (ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE) OSADÓW ŚCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z 372 SZTUK PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

            Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej "ustawą" oraz z punktami 8.1, 8.2 i 8.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 26.01.2015 r. w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi polegające na „ODBIORZE, TRANSPORCIE I ZAGOSPODAROWANIU (ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE) OSADÓW ŚCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z 372 SZTUK PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE”:

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

  1. Jaka jest minimalna ilość osadów które należy odbierać jednorazowo? Czy musi to być 1 m3 czy może być pełny samochód np. 8 m3? W związku z faktem, iż osadniki nie muszą być czyszczone na bieżąco a jedynie 1-2 razy do roku zgłaszanie 1 m3 wydaje się być przedsięwzięciem całkowicie nieekonomicznym, gdyż będzie należało wliczyć koszt transportu do każdego m3, zamiast jednego kosztu transportu do całego samochodu (8 m3)?

Odpowiedź:

             Zamawiający nie określa minimalnej ilości osadów ściekowych jaka będzie zgłaszana do jednorazowego odbioru. Ilość osadów ściekowych, które Wykonawca będzie musiał odebrać uzależniona jest od potrzeb. Ilość miejsc, z których konieczne będzie dokonanie odbioru osadów oraz szacunkowa ilość osadów ściekowych przekazywane będą Wykonawcy sukcesywnie po wykonanych przeglądach okresowych. Wielkość pojedynczego zgłoszenia będzie zróżnicowana i Wykonawca musi być przygotowany na wypadek, iż mogą wystąpić nagłe, pojedyncze i uzasadnione sytuacje, kiedy niezbędny będzie obiór nawet 1 m3 osadów ściekowych.

  1. Proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający żąda wykazania doświadczenia w wykonywaniu usług na odbiór osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonując zlecenia dla osób prywatnych wykonawca nie zbiera dokumentów potwierdzających wykonanie usług - musiałby być ich setki. Ponadto odbiór osadów ściekowych w praktyce nie różni się od odbierania "szamba" więc proszę o skorygowanie wymagania i wprowadzenie możliwości dołączenia oświadczenia o posiadaniu wiedzy i doświadczenia zamiast dokumentów potwierdzających wykonanie usługi w związku z niemożliwością ich dostarczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odbieranie osadów ściekowych z przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w praktyce może różnić się znacząco od odbierania ścieków z bezodpływowych zbiorników tzw. „szamb”, z następujących względów:

  • Osady ściekowe posiadają zupełnie inne stężenia zanieczyszczeń od ścieków pochodzących z bezodpływowych zbiorników na ścieki,
  • W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków brak jest możliwości bardzo bliskiego podjechania czy najeżdżania na zbiorniki przydomowych oczyszczalni ze względu na ich budowę i wytrzymałość,
  • Na różnice w ilości wybieranych osadów, gdyż w przypadku przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wybranie zbyt dużej ilości osadów ściekowych może skutkować zaburzeniami procesów biologicznych,
  • Na różnice w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki. W celu prawidłowego wykonania zamówienia konieczna jest znajomość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, aby usuwać osady ściekowe w prawidłowy sposób i z odpowiednich komór.

W związku z powyższym zamawiający pozostawia obowiązek wykazania, przez Wykonawcę doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie usługami odbioru osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości łącznej odebranych osadów ściekowych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej – 500 m3.   

Odnosząc się do drugiej części pytania zamawiający informuje, iż w pkt 7.1 lit. c SIWZ znajduje się zapis: „c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór załącznik nr 4 do SIWZ),

Dowodami są:

  • Poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  • Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej”.

Zamawiający dopuszcza więc złożenie, jako dowodu potwierdzającego wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 

Odpowiedzi na pytania nie zmieniają treść SIWZ, w tym terminu składania i otwarcia ofert.

 

Wójt Gminy

Sylwester Jaworowski

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2015-01-30

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2015-01-30

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2015-01-30