Kołaki Kościelne, dnia 7 października 2015 r.

GP.6840.1.2015

 

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do sprzedaży w drodze zamiany, przetargu nieograniczonego ustnego oraz w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie wsi Gunie-Ostrów

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XII/73/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaki Kościelne Nr 63/2015 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Gunie-Ostrów w drodze zamiany, przetargu nieograniczonego ustnego oraz w drodze bezprzetargowej, Wójt Gminy Kołaki Kościelne przeznacza do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Przedmiotem zbycia są niezabudowane nieruchomości gruntowe: działka nr 135/3, położona w obrębie wsi Gunie-Ostrów, o powierzchni 0,0197 ha i oznaczona w ewidencji gruntów jako droga oraz działka nr 135/2, położona w obrębie wsi Gunie-Ostrów, o powierzchni 0,0177 ha i oznaczona w ewidencji gruntów jako droga. Przedmiotowe działki posiadają urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00012885/5. Działki nr 135/2 i 135/3 są wolne od zabudowy oraz położone w obrębie obszarów zabudowy zagrodowej wsi Gunie-Ostrów. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionych nieruchomości nastąpi w drodze zamiany na nieruchomość sąsiednią nr 27/3 o powierzchni 0,0416 ha, położoną w obrębie wsi Gunie-Ostrów ze względu na realizację zadań własnych oraz w celu poprawienia warunków zagospodarowania, swobodniejszego korzystania z nieruchomości sąsiedniej, a także dokonania regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami. Cena zbycia w/w nieruchomości jest równa kwocie 3 815,00 zł, która jest wyższa od wartości w/w nieruchomości określonych przez rzeczoznawcę majątkowego i jest równa wartości działki nr 27/3 określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość działki nr 135/2 określona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1 623,00 zł, natomiast wartość działki nr 135/3 wynosi 1 806,00 zł.
  2. Przedmiotem zbycia jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Gunie-Ostrów oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 63/2 o powierzchni 0,1298 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00012885/5. Działka nr 63/2 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe i nieużytki oraz jest położona w obrębie  zabudowy zagrodowej wsi Gunie-Ostrów. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 29/2. Cena nieruchomości jest równa kwocie 15 474,00 zł.
  3. Przedmiotem zbycia jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Gunie-Ostrów oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 63/3 o powierzchni 0,1298 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00012885/5. Działka nr 63/3 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe i nieużytki oraz jest położona w obrębie  zabudowy zagrodowej wsi Gunie-Ostrów. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego ustnego. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa kwocie 13 398,00 zł.
  4. Przedmiotem zbycia jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Gunie-Ostrów oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 63/4 o powierzchni 0,1298 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00012885/5. Działka nr 63/4 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe i nieużytki oraz jest położona w obrębie  zabudowy zagrodowej wsi Gunie-Ostrów. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 61. Cena nieruchomości jest równa kwocie 15 474,00 zł.
  5. Przedmiotem zbycia jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Gunie-Ostrów oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 63/5 o powierzchni 0,1291 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00012885/5. Działka nr 63/5 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe oraz jest położona w obrębie  zabudowy zagrodowej wsi Gunie-Ostrów. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 60. Cena nieruchomości jest równa kwocie 15 389,00 zł.

 

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu lub rokowań zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi na dzień zawarcia umowy, do którego zapłaty zobowiązany jest nabywca. Cena nieruchomości ustalona w przetargu lub rokowaniach oraz podatek VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone także koszty przygotowania nieruchomości do zbycia tj. koszt opłacenia geodety dokonującego podziału nieruchomości (podział odpowiednio działek nr 63 i 135) oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu.

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości. Termin składania wniosków kończy się z upływem dnia 20.11.2015 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w okresie od 07.10.2015 r. do dnia 30.10.2015 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, pokój nr 15, tel. (86) 270-30-26. Osobą uprawnioną do kontaktu z zainteresowanymi jest Anna Biała.

 

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

 

                                                                                                             Sylwester Jaworowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2015-10-07

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2015-10-07

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2015-10-07