Kołaki Kościelne, dnia 9 listopada 2015 r.

GP.6840.2.2015

 

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie wsi Łubnice-Krusze i Ćwikły-Rupie

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XII/73/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaki Kościelne Nr 78/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Łubnice-Krusze i Ćwikły-Rupie w drodze bezprzetargowej, Wójt Gminy Kołaki Kościelne przeznacza do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Przedmiotem zbycia jest niezabudowana nieruchomość gruntowa: działka nr 39/1, położona w obrębie wsi Łubnice-Krusze, o powierzchni 0,0579 ha i oznaczona w ewidencji gruntów jako kopaliny. Przedmiotowa działka posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00012891/0. Działka nr 39/1 jest wolna od zabudowy oraz położona w obrębie obszarów zabudowy zagrodowej wsi Łubnice-Krusze. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (przyległej) nr 13/4, swobodniejszego korzystania z nieruchomości sąsiedniej, a także dokonania regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami. Cena nieruchomości jest równa kwocie 6 300,00 zł.
  2. Przedmiotem zbycia jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Ćwikły-Rupie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 126/14 o powierzchni 0,0576 ha i oznaczona w ewidencji gruntów jako drogi. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW nr LM1Z/00028079/7. Działka nr 126/14 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednakże budynek stanowi własność właściciela działki sąsiedniej nr 132 i nie jest przedmiotem sprzedaży oraz jest położona w obrębie zabudowy zagrodowej wsi Ćwikły-Rupie. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (przyległej) nr 132 oraz swobodniejszego korzystania z w/w nieruchomości. Cena nieruchomości jest równa kwocie 7 062,00 zł.

 

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu lub rokowań ewentualnie zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi na dzień zawarcia umowy, do którego zapłaty zobowiązany jest nabywca. Cena nieruchomości ustalona w przetargu lub rokowaniach oraz podatek VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone także koszty przygotowania nieruchomości do zbycia tj. koszt opłacenia geodety dokonującego podziału nieruchomości (podział działki nr 39) oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu.

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości. Termin składania wniosków kończy się z upływem dnia 22.12.2015 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w okresie od 09.11.2015 r. do dnia 02.12.2015 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, pokój nr 15, tel. (86) 270-30-26 wew. 27.

 

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

 

                                                                                                             Sylwester Jaworowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2015-11-09

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2015-11-09

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2015-11-09