Kołaki Kościelne, dnia 10 marca 2015 r.

GP.271.2.2015

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z 372 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Kołaki Kościelne", w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 1010 w dniu 25 lutego 2015 roku, rozstrzygniętego w dniu 9 marca 2015 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19,
18-300 Zambrów

cena ofertowa netto: 223 200,00 zł, cena ofertowa brutto: 241 056,00 zł

(słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100 groszy)

 

Uzasadnienie:

Zamawiający w dniu 16 lutego 2015 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z 372 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Kołaki Kościelne", w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 40 w zw. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną ofertową brutto (90 %) i terminem rozpoczęcia wykonania zlecenia (10 %) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:

 

Lp.

Wykonawca (Nazwa)

 

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

(zł)

Kryterium

Cena ofertowa – 90%

Termin rozpoczęcia wykonania zlecenia

Kryterium - Termin rozpoczęcia wykonania zlecenia – 10%

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

w Zambrowie

ul. Polowa 19,

18-300 Zambrów

241 056,00

90

48 h

10

 

W wyniku badania i oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym Zamawiający informuje, że Wykonawca (oferta nr 1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów spełnia warunki udziału w postępowaniu i jego oferta jest zgodna z przepisami ustawy oraz odpowiada treści SIWZ. Jednakże oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans oceny ofert na podstawie kryterium określonego w SIWZ w rozumieniu przepisów art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: cena – 90% i termin rozpoczęcia wykonania zlecenia - 10% przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, którą Zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). postanowił jak na wstępie.

 

W niniejszym postępowaniu żadnego Wykonawcy nie wykluczono i żadnej oferty nie odrzucono.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 16 marca 2015 r.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2015-03-10

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2015-03-10

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2015-03-10