Kołaki Kościelne, dnia 22 grudnia 2015 r.

 

GO.271.1.6.2015

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne", w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 10:10 w dniu 15 grudnia 2015 roku, rozstrzygniętego w dniu 22 grudnia 2015 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez:

 

 

 

USŁUGI KOMUNALNE „BŁYSK” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A

18-400 Łomża,

cena ofertowa netto: 93 855,56 zł, cena ofertowa brutto: 101 364,00 zł

 

(słownie: sto jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych, 56 groszy)

 

 

Uzasadnienie:

 

Zamawiający w dniu 8 grudnia 2015 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne", w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 40 w zw. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną ofertową brutto (95 %) i terminem płatności faktury (5 %) i  udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert złożonych przez:

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa netto [zł]

Cena ofertowa brutto [zł]

Termin płatności faktury [dni]

1.     

PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-ASENIZACYJNE „ASTWA” Sp. z o.o.

Ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

168 000,00

181 440,00

30

2.     

Konsorcjum firm:

1.      RDF Sp. Z o.o

2.      MPK Pure Home Sp. z o.o S.k.

1. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

2. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

195 367,80

210 997,22

30

3.     

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja 6

18-200 Wysokie Mazowieckie

110 748,00

119 607,84

60

4.     

USŁUGI KOMUNALNE „BŁYSK” Marianna Marczyk

Ul. Przykoszarowa 22A

18-400 Łomża

93 855,56

101 364,00

45

5.     

PRZEDSIĘBIORSTWO  GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Zambrowie

Ul. Polowa 19

18-300 Zambrów

98 526,00

106 408,08

90

 

 

W wyniku badania i oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym Zamawiający informuje, że Wykonawca (oferta nr 4) USŁUGI KOMUNALNE „BŁYSK” Marianna Marczyk, Ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża spełnia warunki udziału w postępowaniu i jego oferta jest zgodna z  przepisami ustawy oraz odpowiada treści SIWZ. Jednakże oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans oceny ofert na podstawie kryterium określonego w SIWZ w rozumieniu przepisów art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: cena – 95% i termin płatności faktury - 5% przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, którą Zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

 

Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty. Z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z  art. 2 pkt 5 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). postanowił jak na wstępie.

 

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 28 grudnia 2015 r.

 

 

 

 

WÓJT Sylwester Jaworowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Zalewski

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Zalewski

Wprowadzający: Jarosław Zalewski

Data wprowadzenia: 2015-12-22

Modyfikujący: Jarosław Zalewski

Data modyfikacji: 2015-12-22

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2015-12-22