Kołaki Kościelne, dnia 01.06.2011r.AS.271.1.2011Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej ofertyW wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę żwiru drogowego łamanego gruzem budowlanym na potrzeby bieżącego remontu dróg na terenie gminy Kołaki Kościelne” - otwarcie ofert odbyło się o godzinie 1115 w dniu 20.05.2011 roku – wybrano następującą ofertę:


Usługi Transportowe Henryk Żebrowski, ul. Podleśna 50, 18-300 Zambrów.Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Korzystna cena oferty i jedyna oferta spełniająca wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena wybranej oferty:

  • dostawa żwiru drogowego z doziarnieniem gruzem budowlanym w ilości 50% we wskazane miejsce (materiał własny) bez rozgarniania – za cenę 49,20 zł brutto,

  • dostawa żwiru drogowego z doziarnieniem gruzem budowlanym w ilości 50% we wskazane miejsce (materiał własny) wraz z wyrównaniem za pomocą równiarki – za cenę 55,35 zł brutto,

  • dostawa żwiru drogowego z doziarnieniem gruzem budowlanym w ilości 50% we wskazane miejsce (materiał własny) wraz z profilowaniem i wyrównaniem nawierzchni drogi przed i po dostawie za pomocą równiarki – za cenę 61,50 zł brutto.


W postępowaniu złożone zostały 2 oferty:

  1. Usługi Transportowe Henryk Żebrowski, ul. Podleśna 50, 18-300 Zambrów.

  2. Usługi Transportowe Romuald Kotowski, ul. Białostocka 57A, 18-300 Zambrów.


Kryterium wyboru oferty – cena ofertowa.


W trakcie oceny oferta nr 1 - Usługi Transportowe Henryk Żebrowski, ul. Podleśna 50, 18-300 Zambrów, otrzymała 100 punktów.W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została wykluczona jedna oferta:

  • oferta nr 2 - Usługi Transportowe Romuald Kotowski, ul. Białostocka 57A,18-300 Zambrów.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił niezbędne warunki jakie należy spełnić, aby uczestniczyć w postępowaniu oraz dokumenty jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W/w oferent nie załączył następujących dokumentów:

  • Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (m. in. posiadać koncesję na wydobywanie kruszywa).

  • Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

  • Wykazu narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

  • Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy oferty wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się za odrzucone.

Umowa z wybranym oferentem w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie nie wcześniej niż 13.06.2011 roku.
Wójt Gminy Kołaki Kościelne


Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2011-06-01

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2011-06-01

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2011-06-01