Kołaki Kościelne, dnia 06.07.2011r.

 

AS.271.3.2011

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wróble-Arciszewo”, w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 1115 w dniu 27.06.2011 roku, rozstrzygniętego w dniu 06.07.2011r. wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O. Andrzej Banach,
ul. Konstytucji 3go Maja 2A/55, 18-400 Łomża

 

Cena wybranej oferty:

Cena ofertowa ryczałtowa brutto 97 088,39 zł słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy, w tym podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie 18 154,74 zł.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny oferty i zawiera korzystną cenę. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu wzięli udział następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O. Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3go Maja 2A/55,
18-400 Łomża.

Oferta nr 2:

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY mgr Sylwester Zawadzki, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12, 18-400 Łomża.

Oferta nr 3:

Łukasz Smorczewski LUKSBUD, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 9/10, 18-300 Zambrów.

Oferta nr 4:

Przedsiębiorstwo Usługowe Matex BUD Mateusz Ślesiński, Goski Duże 10, 18-300 Zambrów.

 

Kryterium wyboru oferty – cena ofertowa.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

1.

INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O. Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3go Maja 2A/55, 18-400 Łomża

100

2.

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY mgr Sylwester Zawadzki, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12, 18-400 Łomża

64,76

3.

Łukasz Smorczewski LUKSBUD, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 9/10, 18-300 Zambrów

74,86

4.

Przedsiębiorstwo Usługowe Matex BUD Mateusz Ślesiński, Goski Duże 10, 18-300 Zambrów

82,90

 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.

Z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 18.07.2011 r.

 

 

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

 

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2011-07-06

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2011-07-06

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2011-07-06