Kołaki Kościelne, dnia 10.06.2011r.

AS. 271.3.2011

O G Ł O S Z E N I E

O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M


Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

ogłasza przetarg nieograniczony na:


Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wróble-Arciszewo”

I. Zamawiający:

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.


II. Określenie trybu zamówienia:

 1. Przetarg nieograniczony, o wartości większej niż 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania: 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania: “Odnowa i Rozwój wsi”.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, I – piętro, pokój nr 15.

 2. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.kolaki.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kołaki Kościelne: http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Anna Biała.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: “Remoncie świetlicy wiejskiej we wsi Wróble-Arciszewo”. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

 • wymiana pokrycia dachowego,

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

 • roboty wewnętrzne - remont sali głównej i wydzielenie pomieszczenia kuchennego,

 • wykonanie i remont wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

 1. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45.26.19.10 Naprawa dachów, 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej i 45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót.

 3. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić:

 • sporządzenie planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy,

 • nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy,

 • uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


V. Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


VI. Termin wykonania zamówienia.

Umowa będzie obowiązywała do 30 września 2011r.


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki, określone przepisami art. 22 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • posiadania wiedzy i doświadczenia;

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

c) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci powinni złożyć następujące dokumenty:

1). Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ,

 2. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i należy do izby zawodowej inżynierów budownictwa - załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braków podstaw do wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ;

 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ - w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

4) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

 1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 1. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.


VIII. Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium wyboru jest cena – 100%.


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, pokój nr 13. Termin składania ofert upływa dnia 27 czerwca 2011r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2011r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15.


XI. Termin związania ofertą:

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od daty otwarcia ofert.


XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


XIII. Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


XIV Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


XV. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

WÓJT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

 

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2011-06-10

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2011-06-10

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2011-06-10