Kołaki Kościelne, dnia 02.09.2010r.


RD.7040-08/2010


Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaNazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne


Tryb przeprowadzonego postępowania przetargowego:

Przetarg nieograniczony


Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa pospółki żwirowej łamanej gruzem na potrzeby bieżącego remontu dróg na terenie gminy Kołaki Kościelne obejmująca:

 • dostawę pospółki żwirowej łamanej gruzem we wskazane miejsce bez wyrównywania,

 • dostawę pospółki żwirowej łamanej gruzem wraz z wyrównaniem za pomocą równiarki,

 • dostawę pospółki żwirowej łamanej gruzem wraz z wykonaniem profilowania nawierzchni drogi przed i po dostawie.


Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Korzystna cena oferty


Nazwa i adres wykonawcy:

Usługi Transportowe” Henryk Żebrowski, 18-300 Zambrów, ul. Podleśna 50


Wartość zamówienia:

 • Za dostawę 1 m3 pospółki żwirowej łamanej gruzem we wskazane miejsce (materiał własny) bez wyrównywania: - za cenę 40,00 zł brutto,

 • Za dostawę 1 m3 pospółki żwirowej łamanej gruzem we wskazane miejsce (materiał własny) wraz z wyrównaniem za pomocą równiarki – za cenę 50,00 zł brutto,

 • Za dostawę 1 m3 pospółki żwirowej łamanej gruzem we wskazane miejsce (materiał własny) wraz z wykonaniem profilowania nawierzchni drogi przed i po dostawie: - za cenę 60,00 zł brutto.


Informacje o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Umowa nr GP.7040-08/2010 w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 02.09.2010r.


W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostały wykluczone dwie oferty:

 • oferta nr 2 - Usługi Transportowe Prace Koparką Jarosław Radziejewski, 18-300 Zambrów, ul. Podedwornego 26/6,

 • oferta nr 3 - Usługi Koparką i Transport Gawkowski Andrzej, 18-305 Szumowo, Radwany Zaorze 2.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 • zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem. W przypadku Oferenta będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki,

 • informacja o posiadanym sprzęcie - wykaz sprzętu do realizacji zamówienia (minimalne wymagania sprzętowe: samochód do przewozu co najmniej 10 m3 materiału, równiarka, koparko-ładowarka),

 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu (najdalej 3 miesiące wstecz),

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu (najdalej 3 miesiące wstecz),

 • posiadać koncesję na wydobywanie kruszywa,

 • posiadać zezwolenie na transport po drogach publicznych,

wykaz robót o podobnej złożoności i wielkości wraz z referencjami (co najmniej 3 z ostatnich 5 lat),

których w/w oferenci nie spełnili. Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy oferty wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się za odrzucone.


W trakcie postępowania nie wniesiono protestów, nie przystąpiono do protestów, nie wniesiono odwołań i nie przystąpiono do odwołań.


 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne


Barabra Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2010-09-02

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2010-09-02

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2010-09-02