Kołaki Kościelne, dnia 17 kwietnia 2013 r.

GP.271.2.2013

OGŁOSZENIE

O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

ogłasza drugi przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na:

 

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ PROJEKTU pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”

 

I. Zamawiający:

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 1. Przetarg nieograniczony, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, I – piętro, pokój nr 15.

 2. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.kolaki.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kołaki Kościelne: http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/.

 3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 17 kwietnia 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 150870-2013.

 4. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Anna Biała.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” wraz z pomocą techniczną. Projekt zakłada budowę 370 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne, w tym: budowę 222 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przeznaczonych dla 1-5 użytkowników (RLM), budowę 137 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla 5-8 użytkowników (RLM), budowę 11 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla 8 i więcej użytkowników (RLM). Zamawiający na etapie ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych, jak również wykonawstwa robót budowlanych, bierze pod uwagę mniejszą liczbę PBOŚ na skutek ewentualnych rezygnacji ze strony mieszkańców gminy Kołaki Kościelne z uczestnictwa w projekcie. W ramach prac zostanie również wykonane: 804 sztuki studzienek, ułożonych zostanie: 3689 m rur PCV 160, 829 m rur PCV 110 i 252 m rur PE 63, długość zasilania w energię elektryczną 4149 m, 163 sztuki studni chłonnych, 6594 m drenażu rozsączającego, 370 sztuk rur wywiewnych i 41 sztuk przepompowni ścieków.

 2. Projekt pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", który będzie wdrożony w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

 3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie we wszystkich miejscowościach Gminy Kołaki Kościelne.

 4. Wykonawca, zobowiązany jest realizować usługę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawę Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową.

 5. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego ani dokonywania bez pisemnej zgody zamawiającego zmian w zakresie i technologii robót.

 6. Wykonawca za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Zamawiającym.

 7. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 • Sprawowanie w ramach wynagrodzenia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa.

 • Współpraca z Zamawiającym przy przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy Robót Budowlanych dotyczących przedmiotowego projektu, zgodnie z obowiązującą Ustawą Pzp wraz z pomocą w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia. W trakcie trwania procesu przetargowego na roboty budowlane Wykonawca będzie uczestniczył w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych oraz będzie brał udział w wizytach w terenie. Wykonawca będzie także uczestniczył w procesie oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i w ramach tego obowiązku zapewni udział przynajmniej jednej osoby w pracach komisji przetargowej powołanej przez Wójta Gminy Kołaki Kościelne.

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej, poprzez zapewnienie osoby pełniącej rolę specjalisty z zakresu nadzorowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków posiadającej wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii sanitarnej lub inżynierii środowiska, która przeprowadzi analizę istniejącej dokumentacji technicznej oraz innych uzgodnień i decyzji niezbędnych dla realizacji projektu. Wykonawca w imieniu inwestora będzie kontaktował się z osobami sprawującymi nadzór autorski. Wykonawca wezwie i wyegzekwuje w imieniu Zamawiającego od projektanta poprawienie lub uzupełnienie dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji.

 • Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu. Konsultowanie istotnych z punktu widzenia realizacji Projektu decyzji z wydelegowanymi przedstawicielami Zamawiającego.

 • Zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu w przedstawionym zakresie poprzez osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawdzenie zgodności jej realizacji z przepisami prawa, wnioskiem aplikacyjnym do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz Projektu, dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami.

 • Dostosowanie godzin swojej pracy do godzin pracy Wykonawcy Robót Budowlanych.

 • Przyjmowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych harmonogramów rzeczowo-finansowych, opiniowanie ich oraz przedkładanie Zamawiającemu w ciągu maksymalnie 5 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy Robót Budowlanych.

 • Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy Robót Budowlanych, potwierdzonych sporządzanym protokołem, dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą Robót Budowlanych.

 • Nadzorowanie wykonywanych robót budowlanych pod względem technicznym i jakościowym, w tym kontrola jakości używanych materiałów wyszczególnionych w umowie na roboty budowlane ich zgodności z przepisami prawa, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności poprzez odbiór przedstawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem.

 • Potwierdzenie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o posiadane świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami prawa, normy techniczne, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne.

 • Sprawdzanie czy osoby zatrudnione przez Wykonawcę Robót Budowlanych posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych.

 • Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestnictwo w próbach, badaniach, odbiorach częściowym i końcowym inwestycji oraz przekazywaniu obiektów do użytku.

 • Zweryfikowanie obmiaru każdego elementu robót, a przyjęta metodologia musi być zgodna z Przedmiarami Robót.

 • Nadzór nad terminową realizacją harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu. Wykonawca będzie kontrolował co miesiąc postęp wykonania robot w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów.

 • Kontrola przepływu finansowego zgodnie z harmonogramem robót. Wykonawca weryfikuje faktury wystawione przez Wykonawcę Robót Budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za odbieranie od Wykonawcy Robót Budowlanych rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi ich podstawę, weryfikowanie tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu faktur częściowych i końcowych, Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysów, faktur, a także innych dokumentów przedkładanych przez uczestników procesu inwestycyjnego w trakcie rozliczania części, bądź całości wykonanych robót. Wykonawca ściśle współpracuje ze Skarbnikiem Zamawiającego i z osobą wskazaną przez Zamawiającego i dostarcza wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń.

 • Egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz sprawdzenie jej i zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiającym.

 • Zarządzanie całym procesem przekazania obiektów do użytkowania.

 • Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.

 • Wydawanie Wykonawcy Robót Budowlanych: Częściowych, Wstępnych i Końcowych Protokołów Odbioru.

 • Opiniowanie proponowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych podwykonawców i przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu. W przypadku opinii negatywnej przedstawienie Wykonawcy pisemnego uzasadnienia.

 • Odpowiadanie za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, przedłożenia zwolnienia lekarskiego lub innego powodu, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych.

 • Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na wykonaną przez siebie usługę objętą niniejszym zamówieniem. Gwarancja powinna wynosić nie mniej niż 60 miesięcy i liczona będzie od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać stały kontakt z Zamawiającym, a w szczególności uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, które winny odbywać się raz w roku przez okres trwania gwarancji.

 • Występowanie do odpowiednich organów w imieniu Zamawiającego w oparciu o szczegółowe pełnomocnictwo, zgodnie z prawem budowlanym, o zmianę już istniejących zgłoszeń robot budowlanych, warunków przyłącza do sieci, gdy będą zachodzić okoliczności uzasadniające taką czynność, uzyskanie innych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń wynikających z realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

 • Przekazywanie do Zamawiającego albo podmiotom przez niego wskazanym, na każde wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także do przedkładania będących w jego posiadaniu oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych kopii, w szczególności dokumentów rozliczeniowych, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

 • Przeprowadzanie bieżącej analizy dotychczas ponoszonych nakładów inwestycyjnych w porównaniu z wielkościami zawartymi w kosztorysie inwestorskim i kosztorysie ofertowym, na podstawie którego podpisano Umowę z Wykonawcą Robót Budowlanych.

 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, rękojmi, kar umownych i odszkodowań pozostających w związku z nie wykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartych z nimi Umów, a także nadzorowanie ciągłości i aktualizacji wnoszonych przez Wykonawcę zabezpieczeń należytego wykonania umów.

 • Dokonanie częściowego i końcowego rozliczenia finansowego inwestycji. Przygotowanie dokumentacji do rozliczenia w ramach zawartej w niniejszym postępowaniu umowy na potrzeby sprawozdań dotacji otrzymanych z zewnątrz. Wykonawca dokona częściowego i końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych.

 • Wykonanie po uzgodnieniu z Zamawiającym wszystkich innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót.

 • Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych oraz opracowanie i przedstawienie raportu z zakresu zrealizowanych prac, wykonywania zadań i obowiązków nałożonych w niniejszym dokumencie na Wykonawcę co najmniej raz na 3 miesiące oraz raportu końcowego z całej swojej działalności w terminie 1 miesiąca od momentu zakończenia Umowy na Roboty objęte projektem. Zamawiający zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Wykonawcę.

 1. W miejscach gdzie w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dokumentacji technicznej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.

 2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV: 71.00.00.00-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71.24.70.00-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi, 71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego, 71.52.10.00-6 - Usługi nadzorowania placu budowy, 71.54.00.00-5 - Usługi zarządzania budową, 71.63.00.00-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego i 79.00.00.00-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Umowa będzie obowiązywała do 30 września 2014 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany terminu wykonania umowy robót budowlanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych termin zakończenia realizacji niniejszej umowy ulega przedłużeniu do terminu zakończenia robót budowlanych i nie wymaga to składania dodatkowych oświadczeń woli przez strony.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

  1. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Zamawiający będzie uważał ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie realizację minimum jednego przedsięwzięcia polegającego na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego oraz rozliczeniu finansowo-merytorycznym projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z zakresu wodno-kanalizacyjnego obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w liczbie co najmniej 250 sztuk o łącznej wartości robót budowlanych minimum 3 mln złotych brutto.

  1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający będzie uważał ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o następujących kwalifikacjach i uprawnieniach:

   1. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora czynności nadzoru na budowie i kierownika personelu Wykonawcy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz która w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej jednym Projektem współfinansowanym ze środków UE dotyczącym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 250 szt,

   2. co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej lub instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu prac w zakresie posiadanych uprawnień, która będzie pełniła funkcję Inspektora sanitarnego,

   3. co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie, jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu prac w zakresie swoich uprawnień, która będzie pełniła funkcję Inspektora branży elektrycznej,

   4. Zamawiający dopuszcza, że osoby wykazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, mogą pełnić więcej niż jedną funkcję, jeżeli dysponują wymaganymi uprawnieniami i doświadczeniem, t. j. pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji z wyjątkiem przypadków określonych w Prawie Budowlanym. Wykonawcy w trakcie wykonania zamówienia przysługuje prawo wymiany wskazanych osób delegowanych do wykonania zamówienia. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca ma obowiązek wskazać osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach określonych w ofercie.

   5. Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydawane obywatelom Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz ustawy o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2008 Nr 63 poz. 394 z p. zm.).

  1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający będzie uważał ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 mln zł brutto.

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

 2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

 3. Wykonawcy zgodnie z art. 23 ustawy Pzp mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.

 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VII SIWZ.

 5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

 6. Ocena spełnienia przez Wykonawcą powyższych warunków będzie dokonywana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w przedłożonej ofercie.

 7. Warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający oceni zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

 8. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

VIII. Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium wyboru jest cena – 100%.
 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, pokój nr 13. Termin składania ofert upływa dnia 26 kwietnia 2013 r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 1115 w siedzibie zamawiającego pokój nr 15.
 

XI. Termin związania ofertą:

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od daty otwarcia ofert.
 

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 

XIII. Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 

XIV Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 

XV. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

WÓJT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

 

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-04-17

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-04-17

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-04-17