Kołaki Kościelne, dnia 19.06.2012r.

GP.6840.3.2012


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne i Czarnowo-Undy


Wójt Gminy Kołaki Kościelne, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałami Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XII/65/12 z dnia 19.04.2012r., Nr XII/66/12 z dnia 19.04.2012r. oraz Nr XII/67/12 z dnia 19.04.2012r. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 79/1, położonej w obrębie wsi Czarnowo-Undy o powierzchni 0,2880 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Zambrowie księgę wieczystą KW 12946. Działka nr 79/1 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i położona w obrębie obszarów użytkowanych na cele rolne i leśne. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 7 936,00 zł. Wadium - 800,00 zł.

 2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 79/2, położonej w obrębie wsi Czarnowo-Undy o powierzchni 0,1890 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW 12946. Działka nr 79/2 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i położona w obrębie obszarów użytkowanych na cele rolne i leśne. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 4 988,00 zł. Wadium - 500,00 zł.

 3. Nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 425/13 o powierzchni 0,0220 ha i 425/19 o powierzchni 0,0577 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Kołaki Kościelne, przy ulicy Arc. R. Jałbrzykowskiego. Na działce nr 425/13 znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej (skrajny segment), parterowy, nie podpiwniczony i murowany o powierzchni użytkowej 58,00 m2. Obecnie budynek jest połączony wspólnym wejściem, mieszczącym się na działce nr 425/19, z budynkiem Ośrodka Zdrowia, które po dokonaniu sprzedaży przynależeć będzie do budynku mieszkalnego. Budynek posiada instalację centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjną i elektroenergetyczną. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00022525/7. Działki nr 425/13 i 425/19 są zabudowane i położone w zabudowie mieszkalno-usługowej i oznaczone w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane (Bi). Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 74 775,00 zł, w tym cena gruntu oraz cena budynku mieszkalnego. Wadium - 7 500,00 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kołaki Kościelne - Kołaki Kościelne, ul Kościelna 11, pokój nr 13 w dniu 23 lipca 2012 roku o godzinie 1000. Uczestnicy przetargu w tym dniu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.

 2. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty na konto BS Zambrów o/Kołaki Kościelne nr 52 8775 0009 0050 0500 0228 0002 do dnia 16 lipca 2012r. do godz. 1400 - z dopiskiem odpowiednio: "wadium na zakup działki nr 79/1" lub "wadium na zakup działki nr 79/2" lub "wadium na zakup działek nr 425/13 i 425/19".

 3. Wpłacone wadium podlega: zaliczeniu przez uczestnika, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży oraz zwrotowi uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

 4. Do ceny zbycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie ze stawką określoną na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 5. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 6. Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.

 7. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 8. Ustaloną w przetargu cenę nieruchomości nabywca musi zapłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego – przed jego podpisaniem.

 9. Regulamin przetargu, który jest integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy Kołaki Kościelne oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołaki Kościelne.

 10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne pokój nr 15, tel (0-86)270-30-26 wew.27. Osobą upoważnioną do kontaktów z interesantami jest Anna Biała.

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2012-06-19

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2012-06-19

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2012-06-19