Kołaki Kościelne, dnia 22 kwietnia 2013 r.

GP.6840.1.2013

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XII/73/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaki Kościelne Nr 103/2012 z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne w drodze przetargu nieograniczonego ustnego oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaki Kościelne Nr 115/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne i Ćwikły-Rupie w drodze przetargu nieograniczonego ustnego oraz w drodze bezprzetargowej, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości posiadających urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00022525/7 i położonych na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne oznaczonej jako działka nr 425/22 (lokal nr 1) o powierzchni 0,0882 ha stanowiącej własność Gminy Kołaki Kościelne. Działka nr 425/22 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane (Bi) i położona w obrębie zabudowy mieszkaniowo-usługowej wsi Kołaki Kościelne. Powyższa działka jest zabudowana nieruchomością lokalową mieszkalną o powierzchni użytkowej 77,19 m2, do której przynależna jest piwnica o łącznej powierzchni 74,31 m2. Lokal położony jest na parterze jednokondygnacyjnego budynku trzylokalowego po byłym ośrodku zdrowia. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 74 369,00 zł, w tym cena zabudowy (lokalu) - 50 737,00 zł oraz cena gruntu - 23 632,00 zł. Wadium – 7 500,00 zł.

 2. Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne oznaczonej jako działka nr 425/23 (lokal nr 2) o powierzchni 0,0303 ha stanowiącej własność Gminy Kołaki Kościelne. Działka nr 425/23 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane (Bi) i położona w obrębie zabudowy mieszkaniowo-usługowej wsi Kołaki Kościelne. Powyższa działka jest zabudowana nieruchomością lokalową mieszkalną o powierzchni użytkowej 72,65 m2, do której przynależna jest piwnica o łącznej powierzchni 70,41 m2. Lokal położony jest na parterze jednokondygnacyjnego budynku trzylokalowego po byłym ośrodku zdrowia. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 55 334,00 zł, w tym cena zabudowy (lokalu) - 47 753,00 zł oraz cena gruntu - 7 581,00 zł. Wadium – 5 500,00 zł.

 3. Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne oznaczonej jako działka nr 425/24 (lokal nr 3) o powierzchni 0,0375 ha stanowiącej własność Gminy Kołaki Kościelne. Działka nr 425/24 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane (Bi) i położona w obrębie zabudowy mieszkaniowo-usługowej wsi Kołaki Kościelne. Powyższa działka jest zabudowana nieruchomością lokalową mieszkalną o powierzchni użytkowej 121,51 m2, do której przynależna jest piwnica o łącznej powierzchni 122,13 m2. Lokal położony jest na parterze jednokondygnacyjnego budynku trzylokalowego po byłym ośrodku zdrowia. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 89 250,00 zł, w tym cena zabudowy (lokalu) - 79 868,00 zł oraz cena gruntu - 9 382,00 zł. Wadium – 8 900,00 zł.

 4. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne oznaczonej jako działka nr 425/20 o powierzchni 0,0818 ha stanowiącej własność Gminy Kołaki Kościelne. Działka nr 425/20 jest wolna od zabudowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako tereny zabudowane inne (Bi) i położona w obrębie obszarów zabudowy mieszkaniowo-usługowej wsi Kołaki Kościelne. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 21 914,00 zł. Wadium – 2 200,00 zł.

 

 1. Sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości nastąpi w formie przetargu nieograniczonego ustnego.

 2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kołaki Kościelne - Kołaki Kościelne, ul Kościelna 11, pokój nr 13 w dniu 4 czerwca 2013 roku o godzinie 1000. Uczestnicy przetargu w tym dniu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę bądź osobę fizyczną, którą reprezentują.

 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty na konto BS Zambrów o/Kołaki Kościelne nr 52 8775 0009 0050 0500 0228 0002 do dnia
  27 maja 2013 r. do godz. 1400 - z dopiskiem odpowiednio: "wadium na zakup działki nr 425/20" lub "wadium na zakup działki nr 425/22" lub "wadium na zakup działki nr 425/23" lub "wadium na zakup działki nr 425/24".

 4. Wpłacone wadium podlega: zaliczeniu przez uczestnika, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży oraz zwrotowi uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

 5. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi na dzień zawarcia umowy, do którego zapłaty zobowiązany jest nabywca.

 6. Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.

 7. Ustaloną w przetargu cenę nieruchomości oraz podatek VAT nabywca musi zapłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego – przed jego podpisaniem.

 8. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od podpisania umowy sprzedaży przez uczestnika przetargu – wadium przepada na rzecz Gminy Kołaki Kościelne.

 9. Regulamin przetargu, który jest integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy Kołaki Kościelne oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołaki Kościelne.

 10. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 11. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne pokój nr 15, tel. (86) 270-30-26 wew.27. Osobą upoważnioną do kontaktów z interesantami jest Anna Biała.

 

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-04-22

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-04-22

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-04-22