Kołaki Kościelne, dnia 19.06.2012r.

GP.6840.4.2012


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka nr 425/18, położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne


Wójt Gminy Kołaki Kościelne, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XII/68/12 z dnia 19.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 425/18 położonej w miejscowości Kołaki Kościelne ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. Nieruchomości obejmującej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 425/18 o powierzchni 0,3247 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Kołaki Kościelne, przy ulicy Arc. R. Jałbrzykowskiego, na której znajduje się budynek usługowy - Ośrodka Zdrowia (przychodnia lekarska) o powierzchni użytkowej 541,00 m2: budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony, posiadający ogrzewanie z własnej kotłowni oraz sprawne technicznie instalacje wodnokanalizacyjne i elektroenergetyczne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00022525/7. Działka nr 425/18 jest zabudowana, położona w zabudowie mieszkalno-usługowej i oznaczona w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 432 800,00 zł (w tym cena nieruchomości gruntowej oraz cena budynku usługowego).

 3. Wysokość wadium wynosi - 43 500,00 zł.

 4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kołaki Kościelne - Kołaki Kościelne, ul Kościelna 11, pokój nr 13 w dniu 23 sierpnia 2012 roku o godzinie 1000. Uczestnicy przetargu w tym dniu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.

 5. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty na konto BS Zambrów o/Kołaki Kościelne nr 52 8775 0009 0050 0500 0228 0002 do dnia 16 sierpnia 2012r. do godz. 1400 - z dopiskiem odpowiednio: "wadium na zakup działki nr 425/18".

 6. Wpłacone wadium podlega: zaliczeniu przez uczestnika, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży oraz zwrotowi uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

 7. Do ceny zbycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką określoną na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 8. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 9. Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.

 10. Ustaloną w przetargu cenę nieruchomości nabywca musi zapłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego – przed jego podpisaniem.

 11. Regulamin przetargu, który jest integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy Kołaki Kościelne oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołaki Kościelne.

 12. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne pokój nr 15, tel (0-86)270-30-26 wew.27. Osobą upoważnioną do kontaktów z interesantami jest Anna Biała.


Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2012-06-19

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2012-06-19

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2012-06-19