Kołaki Kościelne, dnia 16.10.2012r.

GP.6840.5.2012

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Czarnowo-Undy

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XII/73/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaki Kościelne Nr 98/2012 z dnia 4 września 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej oraz w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 74/4, położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy o powierzchni 0,1426 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW 12946. Działka nr 74/4 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i położona w obrębie obszarów zabudowy zagrodowej wsi Czarnowo-Undy. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 13 756,00 zł. Wadium - 1 400,00 zł.

 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka nr 74/5, położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy o powierzchni 0,1442 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW 12946. Działka nr 74/5 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i położona w obrębie obszarów zabudowy zagrodowej wsi Czarnowo-Undy. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 13 915,00 zł. Wadium - 1 400,00 zł.

 3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka nr 74/6, położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy o powierzchni 0,1228 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW 12946. Działka nr 74/6 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i położona w obrębie obszarów zabudowy zagrodowej wsi Czarnowo-Undy. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 15 092,00 zł. Wadium - 1 500,00 zł.

 4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka nr 74/7, położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy o powierzchni 0,1895 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW 12946. Działka nr 74/7 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i nieużytki oraz położona w obrębie obszarów zabudowy zagrodowej wsi Czarnowo-Undy. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 20 961,00 zł. Wadium - 2 100,00 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kołaki Kościelne - Kołaki Kościelne, ul Kościelna 11, pokój nr 13 w dniu 26 listopada 2012 roku o godzinie 1000. Uczestnicy przetargu w tym dniu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę bądź osobę fizyczną, którą reprezentują.

 2. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty na konto BS Zambrów o/Kołaki Kościelne nr 52 8775 0009 0050 0500 0228 0002 do dnia 19 listopada 2012r. do godz. 1400 - z dopiskiem odpowiednio: "wadium na zakup działki nr 74/4" lub "wadium na zakup działki nr 74/5" lub "wadium na zakup działki nr 74/6" lub "wadium na zakup działki nr 74/7".

 3. Wpłacone wadium podlega: zaliczeniu przez uczestnika, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży oraz zwrotowi uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

 4. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu lub rokowań zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi na dzień zawarcia umowy, do którego zapłaty zobowiązany jest nabywca. Cena nieruchomości ustalona w przetargu lub rokowań oraz podatek VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

 5. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 6. Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.

 7. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 8. Ustaloną w przetargu cenę nieruchomości nabywca musi zapłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego – przed jego podpisaniem.

 9. Regulamin przetargu, który jest integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy Kołaki Kościelne oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołaki Kościelne.

 10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne pokój nr 15, tel (0-86)270-30-26 wew.27. Osobą upoważnioną do kontaktów z interesantami jest Anna Biała.

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2012-10-16

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2012-10-16

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2012-10-16