Kołaki Kościelne, dnia 31 maja 2013 r.

GP.271.4.2013

OGŁOSZENIE

O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

ogłasza drugi przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na:

 

"ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

I. Zamawiający:

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.
 

II. Określenie trybu zamówienia:

 1. Przetarg nieograniczony, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.

 2. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.kolaki.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kołaki Kościelne: http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/.

 3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 31 maja 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 210512-2013.

 4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami jest Łukasz Maleszko - podinspektor, Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, tel. 86 270-30-26 wew. 23 i Anna Biała - podinspektor, Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, pokój nr 15, tel. 86 270-30-26 wew. 27.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kołaki Kościelne oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanej dalej PSZOK w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamówieniowe ma się odbywać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 122), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr XX/233/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” oraz zapisami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Kołaki Kościelne” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Kołakach Kościelnych nr XVII/91/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołaki Kościelne.

 2. Szczegółowe dane dotyczące zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Powierzchnia gminy Kołaki Kościelne wynosi 7376 ha.

 2. Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Kołaki Kościelne wynosi 2495 osób (dane na podstawie ewidencji ludności na dzień 30 kwietnia 2013 r.), liczba osób wskazanych w deklaracjach na dzień 31.05.2013 r. wynosi 1644, w tym 1498 osób zadeklarowało segregację, natomiast 146 osób zadeklarowało zbieranie odpadów niesegregowanych. Szacuje się, iż liczba osób faktycznie zamieszkałych na terenie gminy jest o około 20% większa w stosunku do liczby osób wskazanych w deklaracjach i wynosi około 1970 osób - dla tej liczby należy przeprowadzić kalkulację.

 3. Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi 531, w tym 525 lokali jednorodzinnych oraz w 6 lokali wielorodzinnych (dom parafialny, budynek Urzędu Gminy, budynek Poczty). Liczba gospodarstw wg deklaracji złożonych do dnia 31 maja 2013 r. wynosi 422, w tym 364 nieruchomości zadeklarowały segregację, a 58 odbiór odpadów niesegregowanych.

 4. Według danych szacunkowych ludność zamieszkuje w 531 lokalach, w tym w 525 lokalach jednorodzinnych W lokalach jednorodzinnych zamieszkuje 1865 (dana szacunkowa), a w lokalach wielorodzinnych 15 osób (dana szacunkowa). Deklaracje złożono dla 422 lokali, w tym 419 dla lokali jednorodzinnych oraz 3 dla lokali wielorodzinnych (dom parafialny, budynek Urzędu Gminy, budynek Poczty). Z danych wskazanych w deklaracjach wynika, iż w lokalach jednorodzinnych zamieszkuje 1637 osób, w lokalach wielorodzinnych 7 osób.

 5. Na terenie gminy Kołaki Kościelne położonych jest 24 miejscowości /wsi/, w przeważającej części o zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (miejscowość Kołaki Kościelne), w tym występuje tzw. zabudowa kolonijna obejmująca - 46 nieruchomości.

 6. Objazd wszystkich wsi na terenie gminy Kołaki Kościelne z instalacji wyznaczonej jako miejsce zagospodarowania (poddania odzyskowi lub unieszkodliwieniu) dla Gminy Kołaki Kościelne w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, tj. Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów w Czerwonym Borze łącznie z zabudową kolonijną to około 250 km.

 7. Zamawiający wyliczył ogólną ilość powstających odpadów na terenie Gminy Kołaki Kościelne w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, dane GUS oraz dane własne:

Przyjęty wskaźnik produkcji odpadów komunalnych, do dalszych wyliczeń, to – 300 kg/rok/mieszkańca.

Produkcja odpadów w okresie miesięcznym na 1 mieszkańca:

300 kg : 12 = 25 kg.

Produkcja odpadów w okresie miesięcznym przez ogół mieszkańców:

25 kg x 2495 = 62 375 kg.

Produkcja odpadów w okresie 12-miesięcznym przez ogół mieszkańców:

62 375 kg x 12 miesięcy = 748,50 tony.

 

UWAGA !

Wykaz wsi oraz właścicieli nieruchomości zostanie dostarczony Wykonawcy w dniu podpisania umowy.Podane w SIWZ ilości nieruchomości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
 

 1. Kod CPV

90.50.00.00-2 – Usługi związane z odpadami

90.51.10.00-2 – Usługi wywozu odpadów

90.51.20.00-9 – Usługi transportu odpadów

90.51.31.00-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90.53.30.00-2 – Usługi gospodarki odpadami

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

V. Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia prac w ramach umowy: od dnia 1lipca 2013 r.

Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2014 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna , że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień wówczas, gdy wykaże się on posiadaniem:

 1. aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kołaki Kościelne, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

 2. zezwolenia na zbieranie i transport odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),

 3. wpisu do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  1. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowej usługi wówczas, gdy wykaże się on doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługą odbioru odpadów komunalnych wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum – 500 Mg (potwierdzone dokumentami, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie).

  1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający będzie uważał za spełniony warunek dotyczący potencjału technicznego jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, iż:

 1. dysponuje specjalistycznym sprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), w tym:

 • co najmniej 2 samochody specjalistyczne - bezpylne do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 • co najmniej 2 samochody specjalistyczne - bezpylne do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

 • co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

 1. dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Kołaki Kościelne lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Zamawiający będzie uważał ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

 2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

 3. Wykonawcy zgodnie z art. 23 ustawy Pzp mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.

 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 7 SIWZ zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

 7. Warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający oceni zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

 8. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

 

VIII. Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium wyboru jest cena – 100%.

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, pokój nr 13. Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 2013 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2013 r. o godz. 1010 w siedzibie zamawiającego pokój nr 15.

 

XI. Termin związania ofertą:

 1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni.

 

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIII. Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XIV Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

XV. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


 

WÓJT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

 

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-05-31

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-05-31

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-05-31