Kołaki Kościelne, dnia 27.05.2013r.

GP.271.2.2013

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” wraz z pomocą techniczną. Projekt zakłada budowę 370 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne, w tym: budowę 222 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przeznaczonych dla 1-5 użytkowników (RLM), budowę 137 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla 5-8 użytkowników (RLM), budowę 11 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla 8 i więcej użytkowników (RLM). Zamawiający na etapie ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych, jak również wykonawstwa robót budowlanych, bierze pod uwagę mniejszą liczbę PBOŚ na skutek ewentualnych rezygnacji ze strony mieszkańców gminy Kołaki Kościelne z uczestnictwa w projekcie. W ramach prac zostanie również wykonane: 804 sztuki studzienek, ułożonych zostanie: 3689 m rur PCV 160, 829 m rur PCV 110 i 252 m rur PE 63, długość zasilania w energię elektryczną 4149 m, 163 sztuki studni chłonnych, 6594 m drenażu rozsączającego, 370 sztuk rur wywiewnych i 41 sztuk przepompowni ścieków.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta Wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ na podstawie kryterium oceny ofert określonego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskała największą liczbę punktów tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - cena ofertowa ryczałtowa brutto 116 850,00 zł słownie: sto szesnaście tysięcy złotych osiemset pięćdziesiąt złotych, w tym podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie 21 850,00 zł. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Nazwa i adres wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Czyste Środowisko" Wojciech Nowak, ul. Budowlana 3C, 08-110 Siedlce

 

Wartość zamówienia: cena ofertowa ryczałtowa brutto 116 850,00 zł (słownie złotych: sto szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), w tym podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie 21 850,00 zł.

 

Informacje o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Umowa nr GP.272.1.2013 w sprawie zamówienia publicnzego została zawarta w dniu 27 maja 2013 r.

 

W trakcie postępowania nie wniesiono odwołań, nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej, nie dokonywano nowych czynności i nie powtarzano czynności.

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barabra Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-05-27

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-05-27

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-05-27