Kołaki Kościelne, dnia 13.03.2014 r.

GP.271.9.2013

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kołaki Kościelne: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne
Numer ogłoszenia: 84760 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 496788 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, , 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 0-862703026 w. 15, faks 0-862703026 w. 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków zwanych dalej PBOŚ w ramach realizacji projektu pn. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne. Projekt zakłada budowę 370 sztuk PBOŚ wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania na terenie gminy Kołaki Kościelne, w tym: a) budowę 144 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 6 RLM, b) budowę 153 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 9 RLM, c) budowę 62 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 12 RLM, d) budowę 9 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 15 RLM, e) budowę 2 sztuk przeznaczonych dla PBOŚ 18 RLM. 2) Przedmiot zamówienia realizowany będzie we wszystkich miejscowościach Gminy Kołaki Kościelne. Szczegółowy wykaz działek w poszczególnych miejscowościach, na których nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (projekt budowlany). 3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji, protokolarnego przekazania wykonanych urządzeń właścicielom lub władającym nieruchomościami objętymi inwestycją oraz przeszkolenia użytkowników oczyszczalni. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu gwarancyjnego zamontowanych urządzeń przez cały okres gwarancji oraz dokonania niezbędnych przeglądów gwarancyjnych w okresie 5 lat od dnia odbioru. 5) Zamawiający zaznacza, iż lokalizacja PBOŚ w obrębie wskazanych działek może ulec zmianie po uzgodnieniu z właścicielami danych działek. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie poszczególnych mieszkańców gminy. 7) Zamawiający deklaruje, że minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia obejmuje: a) budowę 100 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 6 RLM, b) budowę 110 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 9 RLM, c) budowę 45 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 12 RLM, d) budowę 7 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 15 RLM, e) budowę 1 sztuki PBOŚ przeznaczonej dla 18 RLM. Realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem zakresu zamówienia. Szczegółowy opis określonego powyżej przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.40-8, 45.31.56.00-4, 74.23.36.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.P.H.U. TECHNIKA ANDRZEJ BANASZEK, ul. Jacka Kuronia 1 (dawniej: ul. Artyleryjska 12), 10-165 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5924603,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 6657625,55
  • Oferta z najniższą ceną: 5688381,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7193789,80
  • Waluta: PLN.

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-03-13

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-03-13

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-03-13