Kołaki Kościelne, dnia 26 września 2013 r.

GP.271.8.2013

Kołaki Kościelne: Budowa boiska wiejskiego do piłki nożnej w miejscowości Kołaki Kościelne
Numer ogłoszenia: 390504 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 332314 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaki Kościelne, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 862703026, faks 862703026.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wiejskiego do piłki nożnej w miejscowości Kołaki Kościelne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach zadania planuje się wybudować boisko do piłki nożnej w kształcie prostokąta o wymiarach 30,00 m x 58,00 m o nawierzchni trawiastej na podłożu składającym się z: warstwy nośnej z mieszanki glebowej grubości 15 cm oraz gruntu rodzimego piaszczystego. Operacja pn. Budowa boiska wiejskiego do piłki nożnej w miejscowości Kołaki Kościelne swym zakresem obejmuje następujące prace: 1)wykonanie nawierzchni trawiastej boiska poprzez: przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki (nawierzchnia ekstensywnie użytkowana - mieszanka wykonana na terenie rozścielania z ręcznym rozścieleniem i mechanicznie wymieszana - grubość warstwy 10 cm oraz dodatkowa nawierzchnia ekstensywnie użytkowana - mieszanka wykonana na terenie rozścielania z ręcznym rozścieleniem i mechanicznie wymieszana - grubość warstwy 1 cm), wysiew nawozów mineralnych oraz deszczowanie po siewie oraz wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, 2)wyposażenie boiska tj. bramki aluminiowe do piłki nożnej - szt. 2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Budowa boiska wiejskiego do piłki nożnej w miejscowości Kołaki Kościelne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe WODMEL Sp. z o.o., ul. Zambrowska 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40549,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 49875,27

  • Oferta z najniższą ceną: 49875,27 / Oferta z najwyższą ceną: 49875,27

  • Waluta: PLN.

W zastępstwie Wójta

Jarosław Zalewski - Zastępca Wójta
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-09-26

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-09-26

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-09-26