Kołaki Kościelne, dnia 30 czerwca 2014 r.

GP.271.2.2014

 

 

Kołaki Kościelne: ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

Numer ogłoszenia: 139405 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120239 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, , 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 0-862703026 w. 15, faks 0-862703026 w. 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kołaki Kościelne oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanej dalej PSZOK, położonego przy ulicy Kościelnej w Kołakach Kościelnych. Zamówienie ma się odbywać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 122), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr XX/233/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Kołaki Kościelne zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Kołakach Kościelnych nr XVII/91/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołaki Kościelne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1026 wraz z późn. zm.). Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: 1) Powierzchnia gminy Kołaki Kościelne wynosi 7 376 ha. 2) Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Kołaki Kościelne wynosi 2488 osób (dane na podstawie ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2013 r.). Liczba osób wskazanych w deklaracjach na dzień 30 kwietnia 2014 r. wynosi 1925, w tym 58 osób zadeklarowało segregację, natomiast 1867 osób zadeklarowało zbieranie odpadów niesegregowanych. 3) Liczba gospodarstw wg deklaracji złożonych do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi 517, w tym 514 to budynki jednorodzinne oraz 3 to lokale wielorodzinne (dom parafialny, budynek Urzędu Gminy, budynek Poczty). Zgodnie z deklaracjami 15 nieruchomości zadeklarowało segregację odpadów, a 502 odbiór odpadów niesegregowanych. 4) Dla osób, które zadeklarowały segregacje odpadów mamy gospodarstwa: 1 osobowe - 2 sztuki, 2 osobowe - 5 sztuk, 4 osobowe - 2 sztuki, 5 osobowe - 2 sztuki, 6 osobowe - 2 sztuki i 8 osobowe - 2 sztuki. 5) Dla osób, które zadeklarowały odbiór odpadów niesegregowanych mamy gospodarstwa: 1 osobowe - 65 sztuk, 2 osobowe - 105 sztuk, 3 osobowe - 77 sztuk, 4 osobowe - 86 sztuk, 5 osobowe - 61 sztuk, 6 osobowe - 63 sztuki, 7 osobowe - 35 sztuk, 8 osobowe - 5 sztuk, 9 osobowe - 1 sztuka i 10 osobowe - 4 sztuki. 6) Na terenie gminy Kołaki Kościelne położonych jest 24 miejscowości /wsi/, w przeważającej części o zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (miejscowość Kołaki Kościelne), w tym występuje tzw. zabudowa kolonijna obejmująca - 46 nieruchomości. 7) Objazd wszystkich wsi na terenie gminy Kołaki Kościelne z instalacji wyznaczonej jako miejsce zagospodarowania (poddania odzyskowi lub unieszkodliwieniu) dla Gminy Kołaki Kościelne w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, tj. Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów w Czerwonym Borze łącznie z zabudową kolonijną to około 250 km. 8) Zamawiający wyliczył ogólną ilość powstających odpadów na terenie Gminy Kołaki Kościelne w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, dane GUS oraz dane własne: a) Przyjęty wskaźnik produkcji odpadów komunalnych, do dalszych wyliczeń, to - 300 kg/rok/mieszkańca. b) Produkcja odpadów w okresie miesięcznym na 1 mieszkańca: 300 kg : 12 = 25 kg. c) Produkcja odpadów w okresie miesięcznym przez ogół mieszkańców: 25 kg x 1925 = 48 125 kg. d) Produkcja odpadów w okresie 12-miesięcznym przez ogół mieszkańców: 48 125 kg x 12 miesięcy = 577,50 tony..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • USŁUGI KOMUNALNE BŁYSK Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 207575,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 139986,00
  • Oferta z najniższą ceną: 139986,00 / Oferta z najwyższą ceną: 321996,96
  • Waluta: PLN.

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-06-30

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-06-30

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-06-30