Kołaki Kościelne, dnia 03.07.2014 r.

GP.271.1.2014

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kołaki Kościelne: Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie 1 266 772,00 zł
Numer ogłoszenia: 222806 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108179 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaki Kościelne, , 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 862703026, faks 862703026.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie 1 266 772,00 zł.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie 1 266 722,00 zł dla Gminy Kołaki Kościelne, o następującej charakterystyce: 1. Kredyt w kwocie: 1 266 772,00 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 00/100 ). 2. Przeznaczenie środków na finansowanie inwestycji: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne. 3. Uruchomienie środków kredytu nastąpi: 1) wypłata środków w dwóch transzach: a) I transza w kwocie 633 386 zł w terminie 1 dnia od daty zawarcia umowy, b) II transza w kwocie 633 386 zł w terminie do 30 września 2014 roku, 2) Transze kredytu uruchomione będą przelewem na rachunek bieżący budżetu gminy. 4. Spłata kredytu nastąpi w okresie od 2015 roku do 2029 roku tj. 15 lat począwszy od 30.11.2015 roku w ratach miesięcznych płatnych do końca każdego miesiąca. 5. Spłata kwoty odsetek od kredytu wykorzystanego - po uruchomieniu kredytu w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 30.07.2014 roku. 6. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od salda kredytu. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, zaś rok 365 dni. 7. Niedopuszczalna jest kapitalizacji odsetek. 8. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku roczny, według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. O zmianie wysokości oprocentowania kredytu i dacie wprowadzenia tej zmiany Bank powiadamia Kredytobiorcę pisemnie. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu nie wymaga wypowiedzenia przez Bank umowy kredytu w tej części. 9. Koszty kredytu stanowią odsetki za okres kredytowania oraz jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu, bez dodatkowych opłat. Odsetki płatne zgodnie z pkt 6 i 7, zaś prowizja jednorazowo po zawarciu umowy. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, przy jednoczesnym braku dodatkowych opłat od kwoty niewykorzystanego kredytu. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 12. Szczegółowe zasady spłaty rat kredytu zostaną określone w umowie podpisanej z wybranym Wykonawcą, którą sporządzi Wykonawca. Muszą się w niej znaleźć w/w zapisy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie pn. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach Działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Zambrowie, ul. Białostocka 2, 18-300 Zambrów Oddział w Kołakach Kościelnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 18-315 Kołaki Kościelne, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 388058,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 364748,82
  • Oferta z najniższą ceną: 364748,82 / Oferta z najwyższą ceną: 429632,21
  • Waluta: PLN.

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-07-03

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-07-03

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-07-03