Kołaki Kościelne, dnia 11 czerwca 2014 r.

GP.271.1.2014

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie 1 266 722,00 zł”, w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 1010 w dniu 2 czerwca 2014 roku, rozstrzygniętego w dniu 11 czerwca 2014 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez:

 

Bank Spółdzielczy w Zambrowie, ul. Białostocka 2, 18-300 Zambrów Oddział w Kołakach Kościelnych ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 18-315 Kołaki Kościelne

cena ofertowa: 364 748,82 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i 82/100 groszy)

 

Uzasadnienie:

            Zamawiający w dniu 20 maja 2014 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie 1 266 722,00 zł”,  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 40 w zw. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.) oraz zaoferuje najniższą łączną cenę ofertową.    

        

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty złożone przez:

Oferta nr 1:

GETIN NOBLE BANK S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z ceną: 427 876,02 zł – 85,2 pkt.

Oferta nr 2:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Północno-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku, Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, z ceną: 429 632,21 zł – 84,9 pkt.

Oferta 3:

Bank Spółdzielczy w Zambrowie, ul. Białostocka 2, 18-300 Zambrów Oddział w Kołakach Kościelnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 18-315 Kołaki Kościelne, z ceną 364 748,82 zł – 100 pkt.

            Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu, a Ich oferty były zgodne z przepisami ustawy oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę nr 3 Banku Spółdzielczego w Zambrowie, ul. Białostocka 2, 18-300 Zambrów Oddział w Kołakach Kościelnych ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 18-315 Kołaki Kościelne zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.).

              W niniejszym postępowaniu żadnego Wykonawcy nie wykluczono i żadnej oferty nie odrzucono.

              Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 23 czerwca 2014 r.

 

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-06-11

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-06-11

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-06-11