Kołaki Kościelne, dnia 26 czerwca 2013 r.

GP.271.4.2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi

 

"ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

Numer ogłoszenia: 245256 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 210512 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, , 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 0-862703026 w. 15, faks 0-862703026 w. 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kołaki Kościelne oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanej dalej PSZOK w miejscu wskazanym przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • USŁUGI KOMUNALNE BŁYSK Marianna Marczyk,, ul. Wilsona 2/2, 18-315 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89832,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 97018,56

  • Oferta z najniższą ceną: 97018,56 / Oferta z najwyższą ceną: 137424,60

  • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

 

Barabra Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-06-26

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-06-26

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-06-26