Kołaki Kościelne, dnia 04.09.2013 r.

 

RD.271.5.2013

 

Kołaki Kościelne: Remont drogi gminnej poprzez wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Kossaki Borowe
Numer ogłoszenia: 358144 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314082 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaki Kościelne, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 0-862703026 w. 15, faks 0-862703026 w. 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej poprzez wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Kossaki Borowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest ulepszenie z materiału własnego wykonawcy drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 156 w miejscowości Kossaki Borowe, gmina Kołaki Kościelne w km 0+000 - 0+350 zgodnie z przedmiarem robót określonym w kosztorysie ofertowym. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1) robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, 2) oczyszczenia i skropienia bitumem nawierzchni drogowej. 3) nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych(warstwa wiążąca) o grubości 3cm 4) nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych(warstwa ścieralna) o grubości 3cm..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o. o., ul. 1-go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72570,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 67420,61

  • Oferta z najniższą ceną: 67420,61 / Oferta z najwyższą ceną: 87649,80

  • Waluta: PLN.

​W zastępstwie Wójta

Jarosław Zalewski

Zastępca Wójta

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-09-04

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-09-04

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-09-04