Kołaki Kościelne, dnia 15.07.2014 r.

RD.271.2.2014

Kołaki Kościelne: Remont dróg gminnych w miejscowościach Podłatki Duże i Wiśniówek-Wertyce
Numer ogłoszenia: 236272 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125243 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, , 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 0-862703026 w. 15, faks 0-862703026 w. 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w miejscowościach Podłatki Duże i Wiśniówek-Wertyce.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 1.Przedmiotem zamówienia jest ulepszenie z materiału własnego wykonawcy drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 74 w miejscowości Podłatki Duże, gmina Kołaki Kościelne w km 0+000 - 1+580 zgodnie z przedmiarem robót określonym w kosztorysie ofertowym. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1) robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, 2) profilowanie drogi gruntowej 3) wykonanie podbudowy żwirowo-gruzowej grubości 10 cm 4) wykonanie wyrównania z asfalto-betonu standard II grubości 4 cm 5) wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo-betonowej standard II grubości 3 cm 6) skropienie emulsją asfaltową 7) uzupełnienie poboczy grubości 7 cm 8) wstawienie słupków i znaków w ilości 3 szt. Zadanie 2 1.Przedmiotem zamówienia jest ulepszenie z materiału własnego wykonawcy drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 87 i 83 w miejscowości Wiśniówek-Wertyce, gmina Kołaki Kościelne zgodnie z przedmiarem robót określonym w kosztorysie ofertowym. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1) roboty pomiarowe 2) profilowanie drogi gruntowej 3) wykonanie podbudowy żwirowo-gruzowej grubości 15 cm 4) wykonanie wyrównania z asfalto-betonu standard II grubości 3 cm 5) wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo-betonowej standard II grubości 4 cm(warstwa ścieralna) 6) skropienie emulsją asfaltową.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp.z o.o.,, ul.Sitarska 1, 18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 382113,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 493969,54

  • Oferta z najniższą ceną: 493969,54 / Oferta z najwyższą ceną: 670727,42

  • Waluta: PLN.

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-07-15

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-07-15

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-07-15