Kołaki Kościelne, dnia 13 maja 2013 r.

GP.271.2.2013

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”, w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 1115 w dniu 26 kwietnia 2013 roku, rozstrzygniętego w dniu 13 maja 2013 r. wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Czyste Środowisko" Wojciech Nowak

ul. Budowlana 3C, 08-110 Siedlce

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskała największą liczbę punktów tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - cena ofertowa ryczałtowa brutto 116 850,00 zł słownie: sto szesnaście tysięcy złotych osiemset pięćdziesiąt złotych, w tym podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie 21 850,00 zł, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.

 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Konsorcjum: Lider konsorcjum: Usługi Projektowo-Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Szeligowski, ul. Kazańska 12/27, 18-400 Łomża oraz Partner konsorcjum: Usługi Projektowo-Inwestycyjne mgr inż. Mariusz Myśliński, ul. Księcia Janusza I 22/25, 18-404 Łomża.

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Czyste Środowisko" Wojciech Nowak, ul. Budowlana 3C, 08-110 Siedlce.

 

Kryterium wyboru oferty – cena ofertowa.

W trakcie oceny oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Czyste Środowisko" Wojciech Nowak, ul. Budowlana 3C, 08-110 Siedlce, otrzymała 100 punktów na podstawie kryterium: cena.

 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została wykluczona jedna oferta: oferta nr 1 - Konsorcjum: Lider konsorcjum: Usługi Projektowo-Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Szeligowski, ul. Kazańska 12/27, 18-400 Łomża oraz Partner konsorcjum: Usługi Projektowo-Inwestycyjne mgr inż. Mariusz Myśliński, ul. Księcia Janusza I 22/25, 18-404 Łomża.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił niezbędne warunki jakie należy spełnić, aby uczestniczyć w postępowaniu oraz dokumenty jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta w/w Wykonawcy nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu w związku z powyższym w dniu 29 kwietnia 2013 roku zostało wystosowane do Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Pomimo uzupełnienia oferta nie spełnia wszystkich wymagań, gdyż oferent nie załączył następujących dokumentów:

  • brak jest załączonej opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

  • z treści pisemnego zobowiązania podmiotu, tj. Pana Janusza Jankowskiego, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia nie wynika, iż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spełnione zostało przez oferowane usługi w/w wymaganie określone przez Zamawiającego,

  • z treści złożonego w dniu 8 maja 2013 r. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp nie wynika, iż na dzień 26 kwietnia 2013 roku przez Pana Janusza Jankowskiego został spełniony w/w warunek udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy oferty wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się za odrzucone.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 24 maja 2013 r.

 

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-05-13

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-05-13

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-05-13