Kołaki Kościelne, dnia 23 sierpnia 2013 r.

RD.271.5.2013

 

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont drogi gminnej poprzez wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Kossaki Borowe” w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 10.15 w dniu 20 sierpnia 2013 roku, rozstrzygniętego w dniu 21 sierpnia 2013 r. wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT”Sp. Z o.o.

ul. 1-go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu wzięli udział następujący Wykonawcy:

 

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM”Sp.z o.o.,

ul.Sitarska 1, 18-300 Zambrów

 

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „TRAKT”Sp. z o.o.

ul.1-go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 

 

Kryterium wyboru oferty-cena ofertowa.

 

 

 

Streszczenie oferty i porównanie ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM”Sp.zo.o.

ul.Sitarska 1, 18-300 Zambrów

76,92

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „TRAKT”Sp. Z o.o.

ul.1-go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

100

 

 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty. Z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 3 września 2013 r.

 

 

 

 


Jarosław Zalewski

Zastępca Wójta

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-08-23

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-08-23

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-08-23