Kołaki Kościelne, dnia 9 września 2013 r.

GP.271.8.2013

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Kołaki Kościelne informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na "Budowie boiska wiejskiego do piłki nożnej w miejscowości Kołaki Kościelne”, w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 910 w dniu 4 września 2013 roku, rozstrzygniętego w dniu 9 września 2013 r. wybrana została oferta
nr 1
złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "WODMEL" Sp. z o.o., ul. Zambrowska 8,
18-200 Wysokie Mazowieckie

cena ofertowa brutto: 49 875,27 słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy,
w tym podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie 9 326,27 zł

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ jest to jedyna oferta złożona w powyższym postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ oraz na podstawie kryteriów oceny ofert (cena ofertowa - 100%) określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskała największą liczbę punktów. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono jedną ofertę:

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "WODMEL" Sp. z o.o., ul. Zambrowska 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 

Kryterium wyboru oferty: cena ofertowa - 100 %

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Wykonawca (Nazwa i adres)

Cena ofertowa brutto

Kryterium

Cena ofertowa – 100%

Łączna suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "WODMEL" Sp. z o.o.

ul. Zambrowska 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

49 875,27

100

100

W trakcie oceny oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "WODMEL" Sp. z o.o., ul. Zambrowska 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, otrzymała łączną sumę 100 punktów na podstawie kryteriów określonych w SIWZ tj. cena ofertowa.

 

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żaden Wykonawca nie został wykluczony oraz żadna oferta nie została odrzucona.

 

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) tj. nie wcześniej niż
16 września 2013 r.

 

W zastępstwie Wójta

Jarosław Zalewski - Zastępca Wójta

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-09-09

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-09-09

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-09-09