Kołaki Kościelne, dnia 12 lutego 2014 r.

GP.271.9.2013

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Kołaki Kościelne informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na "Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”, w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 910 w dniu 23 grudnia 2013 roku, rozstrzygniętego w dniu 12 lutego 2014 r. wybrana została oferta nr 4 złożona przez:

 

PPHU "TECHNIKA" ANDRZEJ BANASZEK, ul. Artyleryjska 12, 10-165 Olsztyn

cena ofertowa brutto 6 657 625,55 zł słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy,
w tym podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie 1 244 921,85 zł.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i na podstawie kryteriów oceny ofert (cena ofertowa - 100%) określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskała największą liczbę punktów. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Liczba uzyskanych punktów – 100 pkt.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Bio-Nova Sp. z o.o., ul. Jana Brzechwy 3, 51-141 Wrocław

 

Oferta nr 2:

KONSORCJUM

BB GRUPA SP. z o.o. – LIDER, ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

B&B MINERAL S.C. Borcuch i Borcuch - PARTNER I, ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PPHU "MAXBUD" Michał Borcuch - PARTNER II, ul. Gościniec 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Oferta nr 3:

WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek

 

Oferta nr 4:

PPHU "TECHNIKA" ANDRZEJ BANASZEK, ul. Artyleryjska 12, 10-165 Olsztyn

 

Oferta nr 5:

Konsorcjum:

Firma Handlowo – Usługowa „Krzyś” Krzysztof Wiśniewski, Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo - Lider

EURO-PLAST Remigiusz Waldowski –partner, ul. Bema 146, 87-720 Ciechocinek

 

Oferta nr 6:

AWAS-SYSTEMY Sp. z o.o. Ochrona Środowiska, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

 

Oferta nr 7:

EMKAN-PRO Krzysztof Murawski, Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów,

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

Kryterium

Cena ofertowa – 100%

Łączna suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

1.

Bio-Nova Sp. z o.o.

ul. Jana Brzechwy 3, 51-141 Wrocław

5 688 873,00

-

Nie podlega ocenie (oferta Wykonawcy odrzucona)

2.

KONSORCJUM

BB GRUPA SP. z o.o. - LIDER

ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

B&B MINERAL S.C. Borcuch i Borcuch - PARTNER I

ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

PPHU "MAXBUD" Michał Borcuch - PARTNER II

Ul. Gościniec 9,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

7 193 789,80

-

Nie podlega ocenie (oferta Wykonawcy odrzucona, Wykonawca wykluczony z postępowania)

3.

WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY

Andrzej Sieradzki ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek

6 740 995,32

98,89

98,89

4.

PPHU "TECHNIKA" ANDRZEJ BANASZEK

ul. Artyleryjska 12, 10-165 Olsztyn

6 657 625,55

100

100

5.

Konsorcjum:

Firma Handlowo – Usługowa „Krzyś” Krzysztof Wiśniewski, Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo - Lider

EURO-PLAST Remigiusz Waldowski -partner

ul.

6 330 039,56

-

Nie podlega ocenie (oferta Wykonawcy odrzucona)

6.

AWAS-SYSTEMY Sp. z o.o.

Ochrona Środowiska

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

6 258 240,00

-

Nie podlega ocenie (oferta Wykonawcy odrzucona)

7.

EMKAN-PRO Krzysztof Murawski

Pstrągi Gniewoty 6

18-300 Zambrów

5 688 381,00

-

Nie podlega ocenie (oferta Wykonawcy odrzucona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 

  1. Odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez Bio-Nova Sp. z o.o., ul. Jana Brzechwy 3, 51-141 Wrocław.

  2. Odrzucono ofertę nr 2 złożoną przez KONSORCJUM: BB GRUPA SP. z o.o. – LIDER, ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, B&B MINERAL S.C. Borcuch i Borcuch - PARTNER I, ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, PPHU "MAXBUD" Michał Borcuch - PARTNER II, ul. Gościniec 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

  3. Odrzucono ofertę nr 5 złożoną przez Konsorcjum: Firma Handlowo – Usługowa „Krzyś” Krzysztof Wiśniewski, Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo – Lider, EURO-PLAST Remigiusz Waldowski –partner, ul. Bema 146, 87-720 Ciechocinek.

  4. Odrzucono ofertę nr 6 złożoną przez AWAS-SYSTEMY Sp. z o.o., Ochrona Środowiska ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa.

  5. Odrzucono ofertę nr 7 złożoną przez EMKAN-PRO Krzysztof Murawski, Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oferty wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się za odrzucone.

 

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 18 lutego 2014 r.

 

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-02-12

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-02-12

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-02-12