Kołaki Kościelne, dnia 1 lipca 2014 r.

RD.271.2.2014

 

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont dróg gminnych  w miejscowościach Podłatki Duże i Wiśniówek-Wertyce” w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 10.15 w dniu 27 czerwca 2014 roku, rozstrzygniętego w dniu 30 czerwca 2014 r. wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM”Sp.z o.o.,

ul.Sitarska 1, 18-300 Zambrów

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu wzięli udział następujący Wykonawcy:

 

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM”Sp.z o.o.,

ul.Sitarska 1, 18-300 Zambrów

 

Oferta nr 2:

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.p z o.o.

Hryniewicze 75/1, 16-061 Juchnowiec Kościelny

 

 

Kryterium wyboru oferty -cena ofertowa.

 

 

 

Streszczenie oferty i porównanie ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM”Sp.zo.o.

ul.Sitarska 1, 18-300 Zambrów

100

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.p z o.o.

Hryniewicze 75/1, 16-061 Juchnowiec Kościelny

 

74

 

 

 W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty. Z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 11 lipca 2014 r.

 

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-07-01

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-07-01

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-07-01