Kołaki Kościelne, dnia 20 czerwca 2014 r.

GP.271.2.2014

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne”, w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 1010 w dniu 13 czerwca 2014 roku, rozstrzygniętego w dniu 18 czerwca 2014 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez:

 

USŁUGI KOMUNALNE „BŁYSK” Marianna Marczyk ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

cena ofertowa netto: 129 616,66 zł, cena ofertowa brutto: 139 986,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 00/100 groszy)

 

Uzasadnienie:

            Zamawiający w dniu 4 czerwca 2014 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne”, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 40 w zw. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.) oraz zaoferuje najniższą łączną cenę ofertową.    

        

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty złożone przez:

 

Lp.

Wykonawca (Nazwa)

 

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

(zł)

Kryterium

Cena ofertowa – 100%

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA”

Sp. z o.o. w Białymstoku

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

308 998,80

45,30

2.

„CZYŚCIOCH”

Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20,

15-691 Białystok

321 996,96

43,50

3.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Zambrowie

ul. Polowa 19,

 18-300 Zambrów

155 131,20

90,25

4.

USŁUGI KOMUNALNE „BŁYSK” Marianna Marczyk

ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

139 986,00

100

 

 

          Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu, a Ich oferty były zgodne z przepisami ustawy oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę nr 4 USŁUGI KOMUNALNE „BŁYSK” Marianna Marczyk ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.).

              W niniejszym postępowaniu żadnego Wykonawcy nie wykluczono i żadnej oferty nie odrzucono.

              Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 27 czerwca 2014 r.

 

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

                                                                                            

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-06-20

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-06-20

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-06-20