Kołaki Kościelne, dnia 29 sierpnia 2013 r.

GP.271.7.2013

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Kołaki Kościelne informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na "Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”, w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 1010 w dniu 29 lipca 2013 roku, rozstrzygniętego w dniu 29 sierpnia 2013 r. wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

 

WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A,
87-800 Włocławek cena ofertowa brutto 6 873 431,93 słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze,
w tym podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie 1 285 275,89 zł.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ jako jedyna spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ i na podstawie kryteriów oceny ofert (cena ofertowa - 80% i koszty eksploatacyjne - 20%) określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskała największą liczbę punktów. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Liczba uzyskanych punktów – 90 pkt.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum - SALHER IBERICA S.L. , Carrera Toledana 33, Arganda del Rey, Madrid

Członek konsorcjum - Obras Coman Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Członek konsorcjum - Obras Coman S. A., ul. Gran Via 15/1/1 Madryt, Hiszpania

 

Oferta nr 2:

WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek

 

Oferta nr 3:

AWAS-SYSTEMY Sp. z o.o. Ochrona Środowiska, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

 

Oferta nr 4:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum - EMKAN-PRO Krzysztof Murawski, Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów,

Członek konsorcjum - EKO-POL Sp z o.o., Szewnia Dolna 89, 22-442 Adamów

 

Oferta nr 5:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum - ECODOM Sp. z o.o. ul. Dunin-Wąsowicza 7/3, 30-112 Kraków

Członek konsorcjum - ROKO Sp. z o.o. - ul. Białobrzeska 15-170, 02-370 Warszawa

Kryterium wyboru oferty:

 • cena ofertowa - 80 %

 • koszty eksploatacyjne - 20 %

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

Kryterium

Cena ofertowa – 80%

Koszty eksploatacyjne:

koszt zużycia energii elektrycznej/ koszty preparatów bakteryjnych

Kryterium

Koszty eksploatacyjne – 20%

koszt zużycia energii elektrycznej - 10%

koszty preparatów bakteryjnych - 10%

Łączna suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

1.

Konsorcjum firm:

SALHER IBERICA S.L. - lider konsorcjum

Carrera Toledana 33, Arganda del Rey, Madrid

 

Obras Coman Polska Sp. z o.o. - członek konsorcjum

al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

 

Obras Coman S.A.

członek konsorcjum ul. Gran Via 15/1/1 Madryt, Hiszpania

9 525 615,45

 

4 4292 kWh / 0

 

Nie podlega ocenie Wykonawca wykluczony

2.

WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY

Andrzej Sieradzki ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek

6 873 431,93

80

15 915,76kWh / 0

10

90

3.

AWAS-SYSTEMY Sp. z o.o.

Ochrona Środowiska ul. Żegańska 1

04-713 Warszawa

6 995 873,64

 

9 309,15 kWh / 0

 

Nie podlega ocenie Wykonawca wykluczony

4.

Konsorcjum firm:

EMKAN-PRO Krzysztof Murawski - Lider konsorcjum

Pstrągi Gniewoty 6

18-300 Zambrów

 

EKO-POL Sp z o.o. - członek konsorcjum Szewnia Dolna 89,
22-442 Adamów

5 768 146,50

 

9 029,48 kWh / 0

 

Nie podlega ocenie Wykonawca wykluczony

5.

Konsorcjum firm:

ECODOM Sp. z o.o. - lider konsorcjum

ul. Dunin-Wąsowicza 7/3

30-112 Kraków

 

ROKO Sp. z o.o. - członek konsorcjum ul. Białobrzeska 15-170, 02-370 Warszawa

7 422 108,50

 

0 kWh / 0

 

Nie podlega ocenie

Wykonawca wykluczony

 

W trakcie oceny oferta nr 2 - WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek, otrzymała łączną sumę 90 punktów na podstawie kryteriów określonych w SIWZ tj. cena ofertowa i koszty eksploatacyjne.

 

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

 1. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 oraz art. 24 b ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyklucza Wykonawcę oferta nr 1:

Konsorcjum firm: lider konsorcjum - SALHER IBERICA S.L, Carrera Toledana 33, Arganda del Rey, Madrid., członek konsorcjum - Obras Coman Polska Sp. z o.o. , al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, członek konsorcjum - Obras Coman S.A., ul. Gran Via 15/1/1 Madryt, Hiszpania.

Uzasadnienie:

 • Zamawiający w SIWZ pkt. 7.3 zażądał od Wykonawców złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Oferta w/w Wykonawcy nie zawierała wskazanego dokumentu w związku z powyższym Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy w dniu 20 sierpnia 2013 roku o uzupełnienie oferty o wymagany w SIWZ dokument. Nie został on jednak dostarczony Zamawiającemu we wskazanym w wezwaniu terminie. W związku z powyższym zgodnie z art. 24 b ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie złożyli listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d..

 • Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił niezbędne warunki jakie należy spełnić, aby uczestniczyć w postępowaniu oraz dokumenty jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta w/w Wykonawcy nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu w związku z powyższym w dniu 20 sierpnia 2013 roku zostało wystosowane do Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wezwanie do złożenia wyjaśnień. Pomimo uzupełnienia i złożenia wyjaśnień oferta nie spełnia wszystkich wymagań, gdyż oferent nie załączył następujących dokumentów:

 • Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (wzór stanowi załącznik nr 5c do SIWZ) - złożono tylko oświadczenie dla Pana Tomasza Pawła Drzewieckiego, które podpisane jest przez niewłaściwą osobę, powinno być podpisane przez pełnomocnika tj. Pana Carlos Serra Salcedo, a także brak oświadczenia - dla Pana Czesława Obruśnika - kierownika robót elektrycznych (pkt 7.1 lit d SIWZ).

 • Listy wraz z opinią przynajmniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu Wykonawcy oferowanych urządzeń potwierdzającą wymóg określony w pkt. 3.4 ppkt. 4 SIWZ (pkt 7.4 lit. d SIWZ oraz uszczegółowienie zawarte w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

 • Pisemnego zobowiązania osoby do uczestniczenia w realizacji zamówienia w powierzonym zakresie (względnie zobowiązanie podmiotu, który taką osobę udostępni). Zgodnie z pkt 6.3.3 SIWZ jeśli wykonawca nie zatrudnia na umowę o pracę osoby posiadającej wymagane uprawnienia, ale będzie taką osobą dysponował wówczas poza dokumentem wymienionym w pkt.7.1 lit. d SIWZ winien przedstawić pisemne zobowiązanie tej osoby do uczestniczenia w realizacji zamówienia w powierzonym zakresie (względnie zobowiązanie podmiotu, który taką osobę udostępni). Zobowiązanie to winno zawierać, co najmniej informacje podane we wzorze - załączniku nr 6b do SIWZ - zobowiązanie Pana Tomasza Pawła Drzewieckiego - kierownika budowy nie zawiera wszelkich wymaganych informacji, gdyż zostało złożone na złym druku tj. załącznik 6a do SIWZ natomiast powinno być na załączniku 6 b do SIWZ.

 • Protokołu z badań wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni o 6 RLM, 9 RLM, 12 RLM, 15 RLM, 18 RLM, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN12566-3+A1:2009 (pkt. 3.3. SIWZ, pkt 1.5 STWIOR oraz uszczegółowienie zawarte w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

 • Protokołu z badań trwałości materiału, z którego jest wykonany zbiornik PBOŚ zgodnie z normą PN EN12566-3+A1:2009 (pkt. 3.3. SIWZ oraz uszczegółowienie zawarte w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

 • Deklaracji Właściwości Użytkowych PBOŚ wystawionej przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną (pkt 7.4 lit. b i pkt 3.3. SIWZ oraz uszczegółowienie zawarte w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

 • Deklaracji i warunków gwarancji w okresie 5 lat wraz z informacjami, jakie części i w jakim czasie podlegają wymianie, koszt serwisu w odniesieniu do 1 pojedynczego systemu (pkt. 3.4. SIWZ oraz uszczegółowienie zawarte w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

 • Rysunków w skali i opisu pojedynczego systemu (przyłączenie, reaktor oczyszczalni ścieków, studzienka pomiarowo-kontrolna, system rozsączania wg zasady z zawitej normy - pkt. 1.4, 2.4 i 2.5 STWIOR oraz uszczegółowienie w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

 1. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyklucza Wykonawcę oferta nr 3:

AWAS-SYSTEMY Sp. z o.o., Ochrona Środowiska ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa.

Uzasadnienie:

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił niezbędne warunki jakie należy spełnić, aby uczestniczyć w postępowaniu oraz dokumenty jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W pkt. 3. 4. 5. SIWZ Zamawiający zażądał od Wykonawców w celu potwierdzenia wysokiej jakości oferowanych PBOŚ załączenia do oferty Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji (§6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.231)). Oferta w/w Wykonawcy nie spełniała wszystkich warunków udziału w postępowaniu, w tym m. in. nie posiadała załączonego Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji, w związku z powyższym w dniu 6 sierpnia 2013 roku zostało wystosowane do Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Pomimo uzupełnienia oferta nie spełnia wszystkich wymagań, gdyż oferent nie załączył Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji. Przedłożone przez Wykonawcę poświadczenie producenta oraz oświadczenie firmy Aquatec Weber Sp. z o.o. Oddziału Zagranicznego Przedsiębiorcy nie może być uznane za równoważne do certyfikatu lub świadectwa wydanego przez niezależny uprawniony podmiot.

 1. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyklucza Wykonawcę oferta nr 4:

Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - EMKAN-PRO Krzysztof Murawski, Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów, Członek konsorcjum - EKO-POL Sp z o.o., Szewnia Dolna 89, 22-442 Adamów.

Uzasadnienie:

 • Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił niezbędne warunki jakie należy spełnić, aby uczestniczyć w postępowaniu oraz dokumenty jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W pkt. 7.4 lit. c SIWZ, pkt. 1.5 STWIOR oraz uszczegółowieniu zawartym w wyjaśnieniach do SIWZ z dnia 24 lipca 2013 r. (pytanie 21) Zamawiający zażądał od Wykonawców pełnego raportu z badań potwierdzającego zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 12566-3+A1:2009 wydanego dla konkretnego typoszeregu urządzeń przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską zawierający szczegółowe wyniki badań na skuteczność oczyszczania ścieków. Oferta w/w Wykonawcy nie spełniała wszystkich warunków udziału w postępowaniu, w tym m in. raport z badań potwierdzający zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 12566-3+A1:2009 wydany dla konkretnego typoszeregu urządzeń przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską zawierający szczegółowe wyniki badań na skuteczność oczyszczania ścieków nie posiadał załączonego protokołu z badań trwałości materiału, z którego jest wykonany zbiornik PBOŚ zgodnie z normą PN EN12566-3+A1:2009 (pkt. 3.3. i 7.4 lit. c SIWZ, pkt. 1.5 STWIOR oraz uszczegółowienie zawarte w wyjaśnieniach do SIWZ z dnia 24 lipca 2013 r. - pytanie 21). W związku z powyższym w dniu 6 sierpnia 2013 roku zostało wystosowane do Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Pomimo uzupełnienia i złożenia wyjaśnień oferta nie spełnia wszystkich wymagań, gdyż oferent nie załączył protokołu z badań trwałości materiału, z którego jest wykonany zbiornik PBOŚ zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009 (pkt. 3.3. SIWZ oraz uszczegółowienie w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców). Zamawiający nie przyjmuje przedłożonego dwustronicowego tekstu zatytułowanego „Protokół z badań nr 002/PLUS/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku”. Przykładowo badania wykazane w raporcie jednostki notyfikowanej zaczęły się od kwietnia 2012 roku. Autor tekstu nie podaje, kto i gdzie wykonywał te badania każąc wierzyć, że zostały one wykonane przez nn osoby w nn laboratorium, ale wg przedmiotowej normy. Badania takie mogą wykonywać (oczywiście na zlecenie producenta) akredytowane laboratoria. Biorą one odpowiedzialność po badaniach np. za wytrzymałość i trwałość, co ma pierwszoplanowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników i osób przypadkowych. Każde laboratorium zna elementarne wymogi administracyjne dot. dokumentowania takich badań. Sporządzenie takiego tekstu (protokołu) przesłanego Zamawiającemu, jako wyniku badań wstępnych producenta jednak po datach wykonywania badań (jednak wtórnych do badań producenta) w jednostce notyfikowanej jest potwierdzeniem, że cała procedura badań była iluzoryczna, a raczej fikcyjna. Stąd tekst ten Zamawiający przyjmuje, jako gołosłowne oświadczenie Wykonawcy, a nie protokół z badań. Mimo wyraźnego wezwania Wykonawcy do przedłożenia pełnego protokołu z badań w jednostce notyfikowanej, Wykonawca w dalszym ciągu odsyła do str. 9 protokołu załączonego do oferty złożonej w dniu 29 lipca 2013 r., z której nic nie wynika w sprawie badań trwałości. Powołując się na zapisy z przedmiotowej normy PN EN12566-3+A1:2009, Wykonawca zapomina o zapisie z pkt 9.2. normy „Kompletne raporty z badań powinny być przechowywane przez producenta, przez co najmniej 10 lat.”. Właśnie tych kompletnych badań żądał Zamawiający a nie zestawienia przypadkowych liczb i kompilacji zapisów z innych badań w jednostkach notyfikowanych. Brak pełnego protokołu badań z jednostki notyfikowanej uprawnia do stwierdzenia o niepełnych badaniach oraz niedochowaniu wyraźnego wymogu Zamawiającego określonego w tym przetargu.

 • Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił niezbędne warunki jakie należy spełnić, aby uczestniczyć w postępowaniu oraz dokumenty jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W pkt. 6. 2. 1 SIWZ Zamawiający określił, iż uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędny do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykaże się on doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie PBOŚ w oferowanej technologii (tj. zgodnie z zapisami STWIOR pracujących w technologii SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny) lub technologia hybrydowa niskoobciążony osad czynny ze złożem biologicznym), gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 150 PBOŚ (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone). W pkt. 7.1. lit. b SIWZ Zamawiający zażądał od Wykonawców w celu potwierdzenia w/w warunku dostarczenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Oferta w/w Wykonawcy nie spełniała wszystkich warunków udziału w postępowaniu, w tym m in. dwóch dokumentów potwierdzających zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie budowy min. 150 sztuk (każde) PBOŚ w oferowanej technologii, tj. wyłącznie zgodnych ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 12566-3+A1:2009 (pkt. 6.2.1. i pkt 7.1 lit b SIWZ oraz oraz uszczegółowienie w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców) w związku z powyższym w dniu 6 sierpnia 2013 roku zostało wystosowane do Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Pomimo uzupełnienia i złożenia wyjaśnień oferta nie spełnia wszystkich wymagań, gdyż oferent nadal nie dołączył dwóch dokumentów potwierdzających zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie budowy min. 150 sztuk (każde) PBOŚ w oferowanej technologii, tj. wyłącznie zgodnych ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 12566-3+A1:2009 (pkt. 6.2.1. i pkt 7.1 lit b SIWZ oraz oraz uszczegółowienie w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców). Przedłożono referencje dla firmy EKO-POL z gminy Łubnice, pomijając fakt, że referencje przedłożono jako referencje zakończenia prac w dniu 30 sierpnia 2013 roku zostały napisane w dniu 24 lipca 2013 r. (w trakcie wykonania inwestycji przed zakończeniem prac i odbiorem końcowym) brak jest w nich potwierdzenia, że inwestycja była wykonana zgodnie z normą PN EN 12566-3 i w oferowanej technologii. Stąd referencji z gminy Łubnice nie można uznać. Przedłożono referencje dla firmy EMKAN-PRO z gminy Repki (z dnia 5 lipca 2012 r z inwestycji w roku 2011 r.) na 123 szt. oczyszczalni wg normy PN EN 12566-3. Referencji nie można uznać z uwagi na ilość wykonanych oczyszczalni. Przedłożono protokół z dnia 15.05.2013 w sprawie odbioru końcowego na terenie gminy Repki z inwestycji dot. wykonania 295 oczyszczalni od 16 kwietnia 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. z protokołu wynika, iż prace wykonano przed wystawieniem w miesiącu lutym 2013 r. protokołu z badań oczyszczalni MBOŚ przez laboratorium notyfikowane. Z protokołu odbioru nie wynika także, że są to instalacje wykonane wg normy PN EN 12566-3 i w oferowanej technologii. W świetle wymogów Zamawiającego nie można uznać tego protokołu, jako referencji. Przedłożono potwierdzenie na piśmie Wykonawcy uzyskane od gminy Zakrzew o wykonaniu w 2011 r. - 340 szt oczyszczalni wg normy PN EN 12566-3. Nie są to referencje, nie ma potwierdzenia prawidłowości i jakości wykonania inwestycji. Wójt Gminy Zakrzew potwierdza w dniu 25.07.2012 r, że roboty wykonane zostały zgodnie z normą PN-EN 12566-3. Wymieniona norma nie dotyczy robót budowlanych a oczyszczalni ścieków do 50 RLM. Sprzeczność pomiędzy datą wystawienia referencji, a datą wystawienia raportu z badań typu wystawionym przez notyfikowane laboratorium. Nie ma również typu oczyszczalni wykonanych z uwagi na dokonane przez Wykonawcę w 2013 r. wstępnych badań typu oferowanych w niniejszej ofercie urządzeń, na pewno nie dotyczy tych urządzeń. Oceniając wymóg przedłożenia dwóch referencji z wykonanych inwestycji po min. 150 szt PBOŚ, stwierdzono, że nie został on przez tego Wykonawcę spełniony. Referencje przedstawione przez konsorcjum nie mogą zostać uznane za odpowiadające treści SIWZ.

 1. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyklucza Wykonawcę oferta nr 5

Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - ECODOM Sp. z o.o., ul. Dunin-Wąsowicza 7/3, 30-112 Kraków, Członek konsorcjum - ROKO Sp. z o.o. ul. Białobrzeska 15-170, 02-370 Warszawa.

Uzasadnienie:

 • Zamawiający w dniu 20 sierpnia 2013 roku zwrócił się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 26 września 2013 r. Wykonawca zobowiązany był do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 23 sierpnia 2013 r. do godziny 900. Pismem z dnia 22 sierpnia 2013 r. Wykonawca poinformował, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą. W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 • Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił niezbędne warunki jakie należy spełnić, aby uczestniczyć w postępowaniu oraz dokumenty jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta w/w Wykonawcy nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu w związku z powyższym w dniu 20 sierpnia 2013 roku zostało wystosowane do Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wezwanie do złożenia wyjaśnień. Pomimo uzupełnienia i złożenia wyjaśnień oferta nie spełnia wszystkich wymagań, gdyż oferent nie załączył następujących dokumentów:

 • Dwóch dokumentów potwierdzających zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie budowy min. 150 sztuk (każde) PBOŚ w oferowanej technologii, tj. wyłącznie zgodnych ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 12566-3+A1:2009 (pkt. 6.2.1. i pkt 7.1 lit b SIWZ oraz uszczegółowienie w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

 • Pełnej dokumentacji z badań w jednostce notyfikowanej: Protokołu głównego z załącznikami, protokół z badań skuteczności oczyszczania ścieków, protokół z badań wytrzymałości, protokół z badań wodoszczelności i protokół z badań trwałości. Z uwagi na możliwe wątpliwości Wykonawcy dot. rozróżnienia dokumentów z badań PBOŚ Zamawiający wezwał do przedłożenia kompletu badań wykonanych w jednostce notyfikowanej oraz kompletu wstępnych badań typu wykonywane w każdym zakresie przez producenta, zgodnie z badaniami wymienionymi w załączniku ZA.3 przedmiotowej normy zharmonizowanej PN EN12566-3+A1:2009 (zgodnie z pkt. 3.3 SIWZ oraz uszczegółowienie w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

 • Zobowiązania podmiotu w sytuacji, gdy wykonawca nie posiada własnej wiedzy i doświadczenia to korzystanie z obcej wiedzy i doświadczenia (warunek opisany w pkt.6.2 ppkt. 1), możliwe jest wyłącznie poprzez złożenie oferty wspólnej (patrz pkt.6.5) względnie ewentualne zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, który wymaganą wiedzę i doświadczenie posiada. Stąd zamawiający wymagał, aby poza wykazem, o którym mowa w pkt.7.1 lit.b potwierdzającym doświadczenie tego podmiotu wykonawca złożył zobowiązanie podmiotu zawierające, co najmniej dane określone we wzorze – załączniku nr 6a do specyfikacji.

 • Deklaracji Właściwości Użytkowych PBOŚ wystawiona przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną (pkt 7.4 lit. b i pkt 3.3. SIWZ oraz uszczegółowienie zawarte w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

 • DTR określającej między innymi częstotliwość przeglądów gwarancyjnych i zawierającej opis techniczno-technologiczny całego systemu oczyszczania ścieków (pkt 3.4.3. SIWZ oraz uszczegółowienie w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

 • Deklaracji gwarancyjnej wraz z opisem warunków gwarancyjnych [pkt. 3.4. SIWZ].

 • Rysunków w skali i opisu pojedynczego systemu (przyłączenie, reaktor oczyszczalni ścieków, studzienka pomiarowo-kontrolna, system rozsączania - pkt. 1.4, 2.4 i 2.5 STWIOR oraz uszczegółowienie zawarte w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oferty wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się za odrzucone.

 

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 9 września 2013 r.

 

 

W zastępstwie Wójta
Jarosław Zalewski
Zastępca Wójta

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-08-29

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-08-29

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-08-29